InterEnergoKlima d.d.o.
(pun naziv privrednog društva)

Bul. Petra Petrovića 80, Novi Beograd
(adresa i sedište)
PROCENA RIZIKA RADNIH MESTA
I RADNE OKOLINE

Podaci o osobi koja je izradila procenu opasnosti:   Podaci o ovlašćenom društvu koje je izvršilo procenu rizika:
Dušan S Dragosavljević   PROKOWAY d.o.o.
(ime i prezime)   (naziv)
Savetnik za bezb. i zdravlje na radu   Uralska 42/15 - III, Novi Beograd
(dužnost koju obavlja kod poslodavca)   (sedište)
    164-02-00155/2007-01
(datum izrade procene rizika)   (licenca - broj rešenja)
152 - 02 - 00296/2006 - 20 od 06.09.2006. god.    
(Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za poslove bezbednosti i zdravlja na radu)   (pečat i potpis ovlašćenog lica)
     

1. OPŠTI PODACI O POSLODAVCU

1.1. Poslovno ime (naziv), sedište i adresa poslodavca

Naziv: InterEnergoKlima d.o.o.
Preduzeće ze proizvodnju, trgovinu i zastupanje inostranih firmi
Adresa: Bul. Petra petrovića 80
Mesto: Novi Beograd
Telefon: 011/1234-567
E-mail: office@iek.co.rs
Matični broj: 12345678
Šifra delatnosti: 51540 Trgovina na veliko opremom za centralno grejanje
PIB: 123456789
Odgovorno lice: Marko Marković

1.2. Podaci o licima koja vrše procenu rizika i licima koja učestvuju
       u procenjivanju rizika

Za realizaciju aktivnosti vezanih za izradu akta o proceni rizika po život i zdravlje na radnom mestu i radnoj okolini, poslodavac je, Ugovorom br. U - 11/07 04.12.2007. godine (u skladu sa članom 18. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, o pokretanju postupka procene rizika ˝Sl. glasnik RS˝ br. 72/2006) angažovao pravno lice sa licencom br. (Prilog broj 2) u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:

Naziv: PROKOWAY d.o.o.
Društvo za bezbednost i zdravlje na radu
Adresa: Uralska 42/15 - III
Mesto: Beograd
Telefon: 011-29-79-511 065-492-3610
E-mail: info@latipro.net
Odgovorno lice za procenu rizika: Dušan S. Dragosavljević
Licenca: 164-02-00155/2007-01
Članovi tima: mr. Miodrag Sekulić dipl.el.ing. procenjivač,
Stanojka Lučić dipl.ing. tehnologije elektronska obrada podataka,
Miodrag Mijović dipl.maš.ing. procenjivač,
Duško Vukotić dipl.građ.ing. procenjivač radne okoline

 

2. OPIS TEHNOLOŠKOG I RADNOG PROCESA, OPIS SREDSTAVA ZA RAD I SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU

2.1. Opis tehnološkog i radnog procesa

Osnovna delatnost poslodavca jeste: Promet robe na veliko, promet robe na malo, vršenje usluga servisiranja

2.2. Objekti

Tehnološki i radni procesi odvijaju se u sledećim objektima i pripadajućim radnim prostorijama:

  2.2.1. Magacin i poslovni prostor
  Naziv: Magacin i poslovni prostor
  Namena:
  Opis: Poslovni prostor je iznajmljen u ulici Bulevar Zorana Đinđića broj 197 a, površine 152m2 , grejanje

2.3. Pomoćne konstrukcije i objekti

Za obavljanje radnih procesa koriste se sledeće pomoćne konstrukcije i objekti:

Nema definisanih pomoćnih konstrukcija i objekata.

2.4. Sredstva i oprema za rad

Za obavljanje tehnoloških i radnih procesa koriste se sledeća sredstva i oprema:

Nema definisanih sredstava i opreme za rad.

2.5. Alati i pomoćna sredstva

Pri obavljanju tehnoloških i radnih procesa koriste se sledeći alati i pomoćna sredstva:

  2.5.1. Ručna visoka kolica za profil
  Naziv: Ručna visoka kolica za profil
  Namena: Prevoz profila na male udaljenosti
  Opis: Ručna visoka kolica za profil sa gumenim punim točkovima i oblikovanom platformom u koju se slažu profili koji se transportuju od transportnog sredstva do magacina

2.6. Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu

Pri obavljanju tehnoloških i radnih procesa koriste se sledeća sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu:

Nema definisane opreme za ličnu zaštitu na radu.

2.7. Sirovine i materijali

Pri obavljanju tehnoloških i radnih procesa koriste se sledeće sirovine i materijali:

Nema definisanih sirovina i materijala.

 

3. SNIMANJE ORGANIZACIJE RADA

3.1. Utvrđeno stanje

Snimanje organizacije rada obuhvatilo je uvid u akt poslodavca kojim se uređuje njegovo unutrašnje uređenje, odnosno organizacija i sistematizacija radnih mesta za obavljanje poslova iz delokruga delatnosti poslodavca. Takođe je izvršena analiza druge dokumentacije poslodavca koja se odnosi na organizaciju rada, kao i neposrednu provera propisane, odnosno utvrđene organizacije rada i stvarnog (faktičkog) stanja organizacije rada kod poslodavca.

3.2. Sistematizacija i grupisanje radnih mesta

Za potrebe sprovođenja aktivnosti na izradi Akta o proceni rizika izvršena je analiza faktičkog stanja kao i sistematizacija i grupisanje radnih mesta (izvršena je segmentacuja radnih mesta prva tri stepena). Tom prilikom je utvrđeno postojanje sledećihradnih mesta:

  3.2.1. Magacioner - viljuškarista
  Naziv: Magacioner - viljuškarista
  Potrebna sprema: IV Stepen - SSS srednja škola
  Lokacija:
  Broj zaposlenih: Ukupno 0, Muških 0, Ženskih: 0, Dece: 0
  RM sa posebnim uslovima rada: Ne
  Benficirani radni staž: Ne
  Posebni zahtevi: Osposobljenost za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu Magacionera -viljuškariste
  Radno vreme: 8-časovno,
  Dnevne pauze: 30 min
  Broj povreda na radu: 0
  Informacije o povredama: Nije bilo

 

4. PREPOZNAVANJE I UTVRĐIVANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI NA RADNOM MESTU
I U RADNOJ OKOLINI I PROCENJIVANJE RIZIKA U ODNOSU NA OPASNOSTI I
ŠTETNOSTNOSTI

Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini izvršeno je na osnovu podataka koji su prikupljeni iz dokumentacije kojom raspolaže poslodavac, posmatranjem i praćenjem procesa rada na radnom mestu, pribavljanjem potrebnih informacija od zaposlenih i informacija iz drugih izvora.

Pri sprovođenju postupka procene rizika korišćena je kombinacija poznatih i priznatih svetskih metodologija i vodiča (kako opštih tako i specifičnih za posmatrano radno mesto). Za sprovođenje procene rizika i obradu i analizu prikupljenog materijala korišćen je softverski paket "LatiPRO" (http://www.latipro.net), razvijen od strane multidisciplinarnog tima stručnjaka.

Na osnovu prikupljenih podataka i prepoznatih odnosno utvrđenih opasnosti i štetnosti i utvrđene liste opasnosti i štetnosti u radnoj okolini, korišćenjem priložene metodologije na svakom radnom mestu izvršeno je procenjivanje rizika.

Procenjivanje rizika je izvršeno za svaku prepoznatu, odnosno utvrđenu opasnost ili štetnost upoređivanjem sa dozvoljenim vrednostima propisanim odgovarajućim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima, standardima i preporukama. Rizik od povrede i oštećenja zdravlja ili oboljenja zaposlenog u vezi sa radom prouzrokovan opasnostima i štetnostima na radnom mestu i radnoj okolini, procenjen je na osnovu prethodne analize koja uzima u obzir:

 1. težinu povrede,
 2. učestalost izlaganja zaposlenog opasnostima i štetnostima,
 3. verovatnoću nastanka opasnog događaja i
 4. broj osoba izloženih opasnostima i štetnostima.

Za procenjivanje vrednosti rizika koristiće se sledeća formula:

RIZIK = TP × UI × VP × BO

gde parametri navedeni u formuli označavaju:

 • TP - težina potencijalne povrede
 • UI - učestalost izlaganja opasnostima
 • VP - verovatnoća povređivanja
 • BO - broj izloženih osoba

Za definisanje faktora TP – težina potencijalne povrede koristi se višekriterijumska skala sa 7 nivoa.

TEŽINA POTENCIJALNE POVREDE

VREDNOST FAKTORA TP

ogrebotine, nagnječenja i sl.

0,1

posekotine, razderotine i sl.

0,5

privremena lakša oboljenja, lom manjih kostiju i sl.

2,0

privremena teža oboljenja, lom glavnih kostiju i sl.

4,0

trajna oboljenja, gubitak oka, čula sluha, ekstremiteta i sl.

6,0

teža trajna oboljenja, gubitak vida, više ekstremiteta i sl.

10,0

fatalne povrede – smrtni ishod

15,0

Za definisanje faktora UI – učestanost izlaganja opasnostima koristi se višekriterijumska skala sa 6 nivoa.

UČESTANOST IZLAGANJA OPASNOSTIMA VREDNOST FAKTORA UI
jednom godišnje 0,5
jednom mesečno 1,0
jednom nedeljno 1,5
jednom dnevno 2,5
svakog sata 4,0
neprekidno 5,0

Za definisanje faktora VP – verovatnoća povređivanja koristi se višekriterijumska skala sa 8 nivoa.

VEROVATNOĆA POVREĐIVANJA VREDNOST FAKTORA VP
Gotovo neverovatno, moguće samo pod izuzetnim okolnostima 0,33
Vrlo malo verovatno, mada moguće 1,0
Malo verovatno, mada može da se desi 1,5
Može da se desi mada je neuobičajeno 2,0
Postoji realna šansa da se desi 5,0
Moguće, ne predstavlja iznenađenje 8,0
Verovatno, treba očekivati da će se desiti 10,0
Sigurno, desiće se bez svake sumnje 15,0

Za definisanje faktora BO – broj izloženih osoba koristi se skala sa 5 nivoa.

BROJ IZLOŽENIH OSOBA VREDNOST FAKTORA BO
1 – 2 1,0
3 – 7 2,0
8 – 15 4,0
16 – 50 8,0
50 i više 12,0

Množenjem vrednosti prethodno definisanih faktora dobija se ukupna vrednost procenjenog rizika, a potpm se vrši njegova kategorizacija prema vrednostima prikazanim u sledećoj tabeli:

KATEGORIJA RIZIKA RIZIK=
TP × UI × VP × BO
ZANEMARLJIV RIZIK
ne zahteva bilo kakve aktivnosti na smanjenju rizika
0 - 5
MALI RIZIK
mali rizik za bezbednosti i zdravlje na radu
6 – 50
UMEREN RIZIK
rizik postoji i potrebno je odrediti mere za njegovo smanjenje
51 – 250
VISOK RIZIK
značajan rizik, obavezno odrediti mere za njegovo smanjenje
251 – 500
NEPRIHVATLJIV RIZIK
rad pri ovakvom rizikomu je neprihvatljiv
> 500

4.1. Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti i procena rizika za radno mesto
       Magacioner - viljuškarista

Naziv: Magacioner - viljuškarista
Opis poslova: Prijem i izdavanje robe ( pri prijemu robe se koristi viljuškar), skladištenje robe u odgovarajućim uslovima, priprema dokumentaciju za izdatu robu, vođenje magacinskih kartica i upravljanje viljuškarom
Oprema za rad koja se koristi za obavljanje radnih aktivnosti:
   - Čeoni gasni viljuškar
   - Ručni viljuškar-paletar
Alati i pomoćna sredstva koja se koriste za obavljanje radnih aktivnosti:
   - Ručna visoka kolica za profil

U daljem tekstu prikazane su identifikovane opasnosti i štetnosti kao vrednosti procenjenih pripadajućih rizka u skladu sa prethodno definisanom metodologijom.

4.1.1. Na podu postoje prepreke i objekti, ima predmeta koji smetaju isključujući one koji se ne mogu pomeriti, a koji ometaju rad i mogu da budu potencijalno opasni

Opis: Na podovima u magacinu prilikom pristupa servisu i u samom servisu ima prepreka i neadekvqatno složenih objekata koji mogu izazvati saplitanje magacionera-viljuškaristu

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
4.00 4.00 2.00 1.00 32.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.2. Putevi unutrašnjeg transporta nisu pravilno obeleženi

Opis: Putevi unutrašnjeg transporta nisu obelženi

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 4.00 2.00 1.00 16.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.3. Staze za pešake nisu odvojene od puteva za vozila unutrašnjeg transporta

Opis: Staze za pešake nisu adekvatno odvojene od puteva unutrašnjeg transporta

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 5.00 2.00 1.00 20.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.4. Prolazi za kretanje i saobraćaj su takvi da je vidno polje ograničeno

Opis: Prolazi za kretanje viljuškara su uski i ima smanjenog vidnog polja

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
4.00 4.00 2.00 1.00 32.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.5. U toku rada se dešava da vidno polje vozača bude ograničeno ogromnim ili loše složenim teretom

Opis: Ima situacija kada je zbog gabarita tereta vidno polje viljuškariste ograničeno što može izazvati smetnje za izvršavanje zadataka magacionera-viljuškasriste

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
4.00 2.50 2.00 1.00 20.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.6. Ne postoji uputstvo za korišćenje ručnog elektro alata i malih električnih uređaja na maternjem jeziku

Opis: Ne postoji uputstvo za korišćenje ručnih alata na maternjem jeziku

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 4.00 2.00 1.00 16.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.7. Električna instalacija nije pregledana i ispitana od strane ovlašćene institucije

Opis: Nije izvršeno merenje električne instalacije od strane ovlašćene institucije

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 5.00 2.00 1.00 20.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.8. Na sredstvima za rad postoje elektroormani ili razvodne table koje nisu obeležene propisanom simbolom za opremu pod naponom (IEC-60417-5036 crna munja na žutoj pozadini u crnom trouglu)

Opis: Na razvodnim ormarima nisu istaknutne adekvatne oznake

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 2.50 5.00 1.00 25.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.9. Staze za evakuaciju nisu obeležene

Opis: Staze za evakuaciju nisu obeležene

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 2.50 2.00 1.00 10.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.10. Nije istaknuto upozorenje o zabrani pušenja u radnoj prostoriji

Opis: Nije istaknuto upozorenje o zabrani pušenja u radnoj prostoriji

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 5.00 2.00 1.00 20.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.11. Nije istaknuto uputstvo za postupak u slučaju požar

Opis: Nije istaknuto uputstvo o postupcima u slučaju požara

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 5.00 2.00 1.00 20.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.12. Teret mora nema primerene hvataljke

Opis: Tereti su tako pakovani da nemaju adekvatne hvataljke za prenošenje

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 4.00 2.00 1.00 16.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.13. Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /200 – do 500 puta od 181 minute do 300 minuta / / Za muškarce 30 do 40 kg ;

Opis: Priliko prijema i izdavanja robe vrši se manipulacija sa teretima do 40 kilograma do 500 puta dnevno

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
4.00 4.00 2.00 1.00 32.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.14. Radno mesto podrazumeva rad pretežno u stojećem položaju

Opis: Radno mesto podrazumeva dobrim delom i rad u stojećem položaju

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 4.00 2.00 1.00 16.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.15. Radno mesto podrazumeva rad isključivo u sedećem položaju neprekidno u dužem vremenskom intervalu

Opis: Radno mesto podrazumeva rad u sedećem položaju

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 4.00 2.00 1.00 16.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.16. Često je neophodno da zaposleni rade veoma brzo

Opis: Prilikom obavljanja poslova neophodan je vrlo brz rad

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
4.00 4.00 2.00 1.00 32.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.17. Radno mesto podrazumeva rad koji zahteva veliku koncentraciju

Opis: Na radnom mestu je neophodna povećana koncentracija

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 5.00 2.00 1.00 20.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.18. Radno mesto podrazumeva psihomotorno opterećenje

Opis: Radno mesto predpostavlja povećano psihomotorno opterećenje

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 4.00 2.00 1.00 16.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.19. Radno mesto podrazumeva psihosenzorno opterećenje

Opis: Radno mesto predpostavlja povećano psihsenzorno opterećenje

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 4.00 2.00 1.00 16.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.20. Radno mesto podrazumeva rad sa strankama i/ili novcem

Opis: Prilikom obavljanja poslova podrazumeva se rad sa strankama

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 5.00 2.00 1.00 20.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.21. Radno mesto podrazumeva povećani nivo odgovornosti za obavljanje dodeljenih poslova

Opis: Na radnom mestu je povećan nivo odgovornosti priliko prijema iizdavanja robe

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 5.00 1.50 1.00 15.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.22. Video displej ne može da se pomeri i ne može da se premesti na željeno mesto

Opis: Ne postoji mogućnost adekvatnog postavljanja ekrana na radnoj površin

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 2.50 2.00 1.00 10.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.23. Rastojanje između ekrana monitora i očiju nije od 50 do 80cm

Opis: Udaljenost ekrana od očiju zaposlenog nije na propisanoj razdaljini

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 2.50 2.00 1.00 10.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.24. Ekran nije oslobođen od refleksije koja može da poremeti vidljivost

Opis: Postoji opasnost od refleksije zbog položaja ekrana i sedenja zaposlenog

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 2.50 2.00 1.00 10.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.25. Prostor za tastaturu i miša nije dovoljan za oslonac zgloba i članka korisnika

Opis: Prostor za oslonac zglobova i šaka nije dovoljan pa može doći do trnjenja ruku i bolova u zglobovima

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 2.50 2.00 1.00 10.00
Procenjen rizik: Mali

4.1.26. Softver ne obezbeđuje pomoć na maternjem jeziku

Opis: Ne postoji uputstvo na maternjem jeziku za korišćenje softvera

Težina povrede
(TP)
Učest.izlaganja
(UI)
Verov.povređivanja
(VP)
Broj izloženih
(BO)
RIZIK =
TPxUIxVPxBO
2.00 2.50 2.00 1.00 10.00
Procenjen rizik: Mali

 

5. UTVRĐIVANJE NAČINA I MERA ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI
I SMANJENJE RIZIKA

Na osnovu prethodno procenjenih rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, utvrđuju se načini i mere za otklanjanje opasnosti i/ili smanjenje rizika na najmanju moguću meru. Za sve identifikovane opasnosti i štetnosti i odgovarajuće procenjene rizike navedene su postojeće mere zaštite i uočeni nedostaci, a zatim su definisane mere koje je potrebno primeniti u narednom periodu. Takođe su definisana odgovorna lica i rokovi za sprovođenje ovih mera. O sprovođenju mera za otklanjanje opasnosti/štetnosti i/ili smanjenje rizika stara se poslodavac neposredno ili preko lica određenog za bezbednost i zdravlje na radu.

Mere koje se utvrđuju za otklanjanje opasnosti/štetnosti i/ili smanjenje rizika jesu:

 1. održavanje u ispravnom stanju i vršenje pregleda i ispitivanja sredstava za rad;
 2. obezbeđivanje propisanih uslova za bezbedan i zdrav rad u radnoj okolini;
 3. osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 4. obezbeđivanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, njihovo održavanje i ispitivanje;
 5. upućivanje zaposlenih na prethodne i periodične lekarske preglede u skladu sa ocenom službe medicine rada, i dr.

Pri definisanju načina i mera za otklanjanje , smanjenje ili sprečavanje rizika polazi se od sledećih pravila prioriteta:

 1. Eliminacija opasnosti ili smanjenje rizika kroz sprovođenje redizajna tehničkih procesa i/ili rekonstrukciiju sredstava za rad
 2. Izmeštanje radnog mesta van opasne zone
 3. Korišćenje zaštitnih naprava i drugih sredstava zaštite
 4. Korišćenje sredstava lične zaštite
 5. Sprovođenje organizacionih mera zaštite (obuka, informisanje, razvoj bezbednih radnih rutina, znaci upozorenja, zvučna i svetlosna signalizacija)

U nastavku prikazane su utvrđene opasnosti i štetnosti sa procenjenim rizicima i mere zaštite koje je potrebno primeniti (sa definisanim rokovima i odgovornim licima).

5.1. Mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti i smanjenje rizika

       Magacioner - viljuškarista

5.1.1. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Na podu postoje prepreke i objekti, ima predmeta koji smetaju isključujući one koji se ne mogu pomeriti, a koji ometaju rad i mogu da budu potencijalno opasni 32.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.2. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Putevi unutrašnjeg transporta nisu pravilno obeleženi 16.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.3. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Staze za pešake nisu odvojene od puteva za vozila unutrašnjeg transporta 20.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.4. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Prolazi za kretanje i saobraćaj su takvi da je vidno polje ograničeno 32.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.5. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  U toku rada se dešava da vidno polje vozača bude ograničeno ogromnim ili loše složenim teretom 20.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.6. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Ne postoji uputstvo za korišćenje ručnog elektro alata i malih električnih uređaja na maternjem jeziku 16.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.7. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Električna instalacija nije pregledana i ispitana od strane ovlašćene institucije 20.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.8. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Na sredstvima za rad postoje elektroormani ili razvodne table koje nisu obeležene propisanom simbolom za opremu pod naponom (IEC-60417-5036 crna munja na žutoj pozadini u crnom trouglu) 25.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.9. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Staze za evakuaciju nisu obeležene 10.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.10. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Nije istaknuto upozorenje o zabrani pušenja u radnoj prostoriji 20.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.11. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Nije istaknuto uputstvo za postupak u slučaju požar 20.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.12. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Teret mora nema primerene hvataljke 16.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.13. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /200 – do 500 puta od 181 minute do 300 minuta / / Za muškarce 30 do 40 kg ; 32.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.14. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Radno mesto podrazumeva rad pretežno u stojećem položaju 16.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.15. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Radno mesto podrazumeva rad isključivo u sedećem položaju neprekidno u dužem vremenskom intervalu 16.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.16. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Često je neophodno da zaposleni rade veoma brzo 32.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.17. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Radno mesto podrazumeva rad koji zahteva veliku koncentraciju 20.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.18. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Radno mesto podrazumeva psihomotorno opterećenje 16.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.19. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Radno mesto podrazumeva psihosenzorno opterećenje 16.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.20. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Radno mesto podrazumeva rad sa strankama i/ili novcem 20.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.21. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Radno mesto podrazumeva povećani nivo odgovornosti za obavljanje dodeljenih poslova 15.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.22. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Video displej ne može da se pomeri i ne može da se premesti na željeno mesto 10.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.23. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Rastojanje između ekrana monitora i očiju nije od 50 do 80cm 10.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.24. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Ekran nije oslobođen od refleksije koja može da poremeti vidljivost 10.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.25. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Prostor za tastaturu i miša nije dovoljan za oslonac zgloba i članka korisnika 10.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok
5.1.26. Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
  Softver ne obezbeđuje pomoć na maternjem jeziku 10.00
 
Mere zaštite koje je potrebno primeniti Odgovorno lice Rok

 

6. ZAKLJUČAK

6.1. Radna mesta na kojima je izvršena procena rizika i radna mesta
       koja su utvrđena kao radna mesta sa povećanim rizikom

Magacioner - viljuškarista
Ukupno
rizika
Zanemarljiv
rizik
Mali
rizik
Umeren
rizik
Visok
rizik
Neprihvatljiv
rizik
Max.
rizik
26 0 26 0 0 0 32.00

6.2. Prioriteti u otklanjanju rizika

Magacioner - viljuškarista
Prioritet Utvrđena opasnost/štetnost Rizik
1 Na podu postoje prepreke i objekti, ima predmeta koji smetaju isključujući one koji se ne mogu pomeriti, a koji ometaju rad i mogu da budu potencijalno opasni 32.00
2 Prolazi za kretanje i saobraćaj su takvi da je vidno polje ograničeno 32.00
3 Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /200 – do 500 puta od 181 minute do 300 minuta / / Za muškarce 30 do 40 kg ; 32.00
4 Često je neophodno da zaposleni rade veoma brzo 32.00
5 Na sredstvima za rad postoje elektroormani ili razvodne table koje nisu obeležene propisanom simbolom za opremu pod naponom (IEC-60417-5036 crna munja na žutoj pozadini u crnom trouglu) 25.00
6 Staze za pešake nisu odvojene od puteva za vozila unutrašnjeg transporta 20.00
7 U toku rada se dešava da vidno polje vozača bude ograničeno ogromnim ili loše složenim teretom 20.00
8 Električna instalacija nije pregledana i ispitana od strane ovlašćene institucije 20.00
9 Nije istaknuto upozorenje o zabrani pušenja u radnoj prostoriji 20.00
10 Nije istaknuto uputstvo za postupak u slučaju požar 20.00
11 Radno mesto podrazumeva rad koji zahteva veliku koncentraciju 20.00
12 Radno mesto podrazumeva rad sa strankama i/ili novcem 20.00
13 Putevi unutrašnjeg transporta nisu pravilno obeleženi 16.00
14 Ne postoji uputstvo za korišćenje ručnog elektro alata i malih električnih uređaja na maternjem jeziku 16.00
15 Teret mora nema primerene hvataljke 16.00
16 Radno mesto podrazumeva rad pretežno u stojećem položaju 16.00
17 Radno mesto podrazumeva rad isključivo u sedećem položaju neprekidno u dužem vremenskom intervalu 16.00
18 Radno mesto podrazumeva psihomotorno opterećenje 16.00
19 Radno mesto podrazumeva psihosenzorno opterećenje 16.00
20 Radno mesto podrazumeva povećani nivo odgovornosti za obavljanje dodeljenih poslova 15.00
21 Staze za evakuaciju nisu obeležene 10.00
22 Video displej ne može da se pomeri i ne može da se premesti na željeno mesto 10.00
23 Rastojanje između ekrana monitora i očiju nije od 50 do 80cm 10.00
24 Ekran nije oslobođen od refleksije koja može da poremeti vidljivost 10.00
25 Prostor za tastaturu i miša nije dovoljan za oslonac zgloba i članka korisnika 10.00
26 Softver ne obezbeđuje pomoć na maternjem jeziku 10.00

 

7. RADNA OKOLINA

Izvršena je procena stanja radne okoline i objekata koji se koriste u tehnološkim i radnim procesima, kao i procena stanja pomoćnih konstrukcija i objekata. U nastavku dat je detaljan prikaz stanja i procena, sa predlogom mera i rokova za realizaciju.

7.1. Objekti

7.1.1. Magacin i poslovni prostor

Namena:
Opis: Poslovni prostor je iznajmljen u ulici Bulevar Zorana Đinđića broj 197 a, površine 152m2 , grejanje
OSTALO
Element Stanje Zadovoljava Mera Odg.lice Rok
sanitarne prostorije
(zavisno od broja zaposlenih)
Da
garderoba
(zavisno od delatnosti i broja zaposlenih)
Da
oprema za prvu pomoc
(ormaric s propisanim sadržajem)
Da
PODOVI
Element Stanje Zadovoljava Mera Odg.lice Rok
izvedba
(ravan, gladak ali ne klizav)
Da
održavanje
(redovno)
Da
nivo
(iznad nivoa okolnog zemljišta)
Da
materijal
(otporan na habanje, vodonepropusan)
Da
PROZORI
Element Stanje Zadovoljava Mera Odg.lice Rok
nacin otvaranja
(sa lakocom)
Da
površina
(min. 12,5 % površine poda)
Da
upadni ugao svetla
(min. 24 °)
Da
stanje i održavanje Da
VELICINA I VISINA
Element Stanje Zadovoljava Mera Odg.lice Rok
slobodna površina poda
(2 m2 po zaposlenom)
Da
visina
(min. 2,4 m)
Da
slobodni vazdušni prostor
(10 m3 po zaposlenom)
Da
ukupna površina prostorije Da
VRATA
Element Stanje Zadovoljava Mera Odg.lice Rok
stanje Da
broj i raspored
(ovisno o smještaju prostorije (30 ili 50 m))
Da
smer otvaranja i širina
(u smeru izlaza, min. 0,7 m)
Da
materijal
(zavisno o nameni prostorije)
Da
ZAGREJAVANJE
Element Stanje Zadovoljava Mera Odg.lice Rok
regulatori
(zavisno o nacinu grejanja)
Da
nacin zagrejavanja
(zavisno od radnog procesa)
Da
dimnjaci
(zavisno o nacinu grejanja)
Da
površina grejnih tela
(zavisno o velicini prostorije)
Da
održavanje Da
raspored grejnih tela
(zavisno od velicine prostorije)
Da
ZIDOVI I PLAFONI
Element Stanje Zadovoljava Mera Odg.lice Rok
materijal i izvedba
(toplotna, zvucna te zaštita od padavina)
Da
obrada
(keramicke plocice ili masna boja)
Da
boja
(svetla)
Da
održavanje
(redovno)
Da

 

- kraj -