PROKOWAY d.o.o.
Društvo za bezbednost i zdravlje na radu
Beograd
Licenca- Broj rešenja: 164-02-00155/2007-01
 
 
Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Valveprofil Ratina - Kraljevo
Kraljevo
100239759
 
U skladu sa članovima 27, 28, 29, 30. i 31. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl.glasnik RS, br. 35 od 29.aprila 2023.) stručno je osposobljen zaposleni za bezbedan rad na radnom mestu za šta se izdaje

U V E R E N J E

Srđan Ćirović (Miroslav)

JMBG: 0106971780013, Evidencioni broj: 77 - 4/2008
(Nema kvalifikaciju, II Stepen - osnovna škola)

Položio je stručni ispit i stručno je osposobljen za bezbedan rad na radnom mestu

Zaposleni na fizičkim poslovima

Uverenje se izdaje na osnovu izvršene obuke po Programu za obučavanje zaposlenih za bezbedan rad iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu, putem praktične provere i provere testiranjem.Dana: 5.1.2008 M.P. Savetnik za BiZnR
Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za poslove bezbednosti i zdravlja na radu: 152 - 02 - 00296/2006 - 20 od 06.09.2006. god.

______________________________________
Dušan S Dragosavljević