IZVEŠTAJ O POVREDI NA RADU


I. PODACI O POSLODAVCU
1 Obveznik podnošenja prijave
(poslodavac)
Pun naziv poslodavca (poslovno ime, odnosno lično ime ili drugi naziv pod kojim preduzetnik obavlja posao Valveprofil
Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge
2 Sedište i adresa poslodavca (ulica i broj, opština, mesto) Kraljevo
Ratina - Kraljevo
3 Reg.broj obveznika doprinosa 6143642510
4 PIB 100239759
5 Šif.del. 28120
6 Uk.br.zaposl. 109

II. PODACI O LICU ODREĐENOM ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
7 Ime i prezime Dušan S Dragosavljević
8 JMBG 1706955104114
9 Adresa prebivališta Beograd, Uralska 42/15 - III

III. PODACI O POVREĐENOM
10 Ime i prezime povređenog Kolarević Rade
11 JMBG 1709966933014
12 Pol (muški-ženski) Muški
13 Datum rođenja 17.9.1966
14 Prebivalište Ulica i broj Vrba
Mesto, opština Kraljevo, Kraljevo
Država Srbija
15 Mesto rada Ulica i broj Ratina 243 b
Mesto, opština Kraljevo - Kraljevo
Država Srbija
16 Vrsta i stepen stručne spreme povređenog I Stepen četiri razreda osnovne
17 Vrsta i stepen stručne spreme propisane za obavljanje poslova na kojima je povređeni pretrpeo povredu na radu II Stepen - osnovna škola
18 Status povređenog U Radnom odnosu DA
Rad van radnog odnosa -
Poslodavac -IV. PODACI O NEPOSREDNOM RUKOVODIOCU POVREĐENOG
19 Ime i prezime Obradović Dragana
20 JMBG 1009966785013
21 Adresa prebivališta Franje Kluza 4, Kraljevo, Kraljevo
22 Poslovi koje obavlja Zaposleni u proizvodnji

V. PODACI O RADNOM MESTU I POSLOVIMA POVREĐENOG I VREMENU I MESTU NASTUPANJA POVREDE NA RADU
23 Radno mesto na koje je povređeni raspoređen Zaposleni na pomoćnim poslovima
24 Posao koji je obavljao u momentu kada se dogodila povreda na radu Prilikom dolaska na posao
25 Radno iskustvo povređenog na poslovima na kojima se povredio o
26 Ukupan penz.staž povređenog 0g. 2m.
27 Radno vreme povređenog u satima (dnevni prosek) 8
28 Da li je povređeni ranije pretrpeo povredu na radu i koliko puta NE
29 Vreme nastupanja povrede Datum 19.11.2008
31 Dan u sedmici Sreda
32 Doba dana (0-24) 07:20
33 Radni sat od početka rada 0
34 Naziv mesta sa adresom gde se dogodila povreda i bliža identifikacija lokacije (objekat, gradilište, skladište i sl.) 100 m pre firme na ulici
35 Opština Kraljevo
36 Država Srbija
37 Na svom radnom mestu
38 Na drugom mestu rada
39 Na redovnom putu od stana do mesta rada Da
40 Na redovnom putu od mesta rada do stana
41 Na službenom putu

VI. OSTALO
42 PODACI O OČEVICU
43 Ime i prezime -
44 JMBG -
45 Adresa prebivališta -VII. PODACI O POVREDAMA NA RADU I MERAMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOJE SU PRIMENJIVANE NA RADNOM MESTU NA KOJEM JE POVREĐENI RADIO
46 Koliko je ukupno zaposlenih povređeno na radu (zajedno sa zaposlenim) 2
47 Koliko je ukupno zaposlenih poginulo na mestu događaja, odnosno umrlona putu do zdravstvene ustanove 0
48 Da li se slična povreda desila ranije na tim istim poslovima i kada NE
49 Izvor povrede - materijalni uzročnik (međunarodna šifra) (V48)
Putnik automobila povreden u saobraćajnom udesu bez sudara
50 Uzrok povrede - način povređivanja (međunarodna šifra) (T00)
Površinske povrede u više delova tela
51 Kratak opis nastanka povrede Pri upravljanju putničkim vozilom izgubio kontrolu i udario u stub
52 Da li je u momemntu povrede povređeni radio na radnom mestu sa povećanim rizikom NE
53 Da li je povređeni ispunjavao propisane uslove za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom -
54 Da li je povređeni podvrgnut prethodnom i periodičnom lekarskom pregledu -
55 Da li je povređeni osposobljen za bezbedan i zdrav rad za poslove na kojima je došlo do povrede -
56 Da li je za poslove na kojima se desila povreda propisano koriščenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu -
57 Da li su povređenom bila obezbeđena sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu -
58 Da li je u vreme povređivanja povređeni koristio obezbeđena sredstva i opremu za čičnu zaštitu na radu -
     
Datum: 26.12.2008    
Mesto: Kraljevo    
Red.br. iz evidencije
o povredama na radu: 1
M.P. ______________________________
    POTPIS ODGOVORNOG LICA

VIII. NALAZ I MIŠLJENJE LEKARA KOJI JE PRVI PREGLEDAO POVREĐENOG
59 Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj je povređeni pregledan
60 Ime i prezime lekara koji je pregledao povređenog
61 Priroda i lokalizacija povrede - dijagnoza (šifa i naziv dijagnoze po MKB10, od najteže ka najlakšoj)
62 Spoljni uzrok povrede po klasifikaciji
63 Da li je povreda sa smrtnim ishodom (na mestu povrede, odnosno na putu to zdr.ustanove)
64 Ocena težine povrede (laka - teška)
65 Da li je povređeni pre povređivanja imao telesnih ili psihičkih povreda ili oboljenja i kojih
66 Druge primedbe lekara (da li je povređeni pod uticajem alkohola i sl.)
67 Da li je povređeni sprečen za rad više od 3 uzastopna radna dana
     
Datum:    
Mesto:    
Redni broj lekarskog
dnevnika:
M.P. ______________________________
    POTPIS LEKARA


Redni broj u knjizi evidencije
zdravstvene ustanove

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

     
Datum:    
Mesto:    
Redni broj iz evidencije: M.P. ______________________________
    POTPIS ODGOVORNOG LICA