Obrazac broj 6
EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA OSPOSOBLJENIM ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD
Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Valveprofil Ratina - Kraljevo
Kraljevo
100239759
Ime i prezime zaposlenog koji je osposobljen za bezbedan i zdrav rad Srđan Ćirović
Naziv radnog mesta Zaposleni na fizičkim poslovima
Opis poslova na tom radnom mestu:
Utovar i istovar gotovih proizvoda i poluproizvoda
Slučaj, odnosno razlog izvršenog osposobljavanja zaposlenog za bezbedan i zdrav rad (01) prilikom zasnivanja radnog odnosa
Datum osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad Datum provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad
teorijskog praktičnog teorijske praktične
5.1.2008 5.1.2008 5.1.2008 5.1.2008
Rizici sa kojima je zaposleni upoznat prilikom osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad:
  Konkretne mere za bezbedan i zdrav rad na tom radnom mestu
   Obaveštenja, uputstva ili instrukcije sa kojima je zaposleni upoznat radi obavljanja procesa rada na bezbedan način
   Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za poslove bezbednosti i zdravlja na radu:
   152 - 02 - 00296/2006 - 20 od 06.09.2006. god.
   PROKOWAY d.o.o. Beograd
   Licenca:
   164-02-00155/2007-01
   Savetnik za bezbednost i zdravlje na radu Dušan S Dragosavljević
   Srđan Ćirović
   (zaposleni)
   Slavoljub Gajić
   (poslodavac)
   Potpis: Potpis i pečat: