Obrazac 1

Valveprofil    17113496
(poslodavac)   (mat.br.iz registra)
Kraljevo, Ratina - Kraljevo   28120
(adresa)   (šifra delatnosti)
     
(datum)   (broj uputa)

UPUT ZA PRETHODNI LEKARSKI PREGLED ZAPOSLENOG

Upućuje se na PRETHODNI pregled Zoran (Sreten) Bitević, JMBG 0103982780016, rođen 1.3.1982. godine u Kraljevo, opština Kraljevo po zanimanju Mehaničar-oružar koji(a) treba da radi na radnom mestu Zaposleni na pomoćnim poslovima na montaži, radi ocene ispunjenosti posebnih zdravstvenih sposobnosti za obavljanje poslova na tom radnom mestu - koje je Aktom o proceni rizika Valveprofil od ____________ utvrđeno kao radno mesto sa povećanim rizikom.

Kratak opis poslova na radnom mestu: Pomoćni poslovi na montaži

Procenjeni rizici na radnom mestu i u radnoj okolini - utvrđeni Aktom o proceni rizika:
    Posebni zdravstveni uslovi utvrđeni Aktom o proceni rizika - koje zaposleni(a) mora ispunjavati:
    • Ciljana anamneza. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid i perimetrija. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod) Tonalna liminarna audiometrija. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti).
     
      M.P. Poslodavac

    ________________________