LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


10. Opasnosti vezane za mogućnost izbijanja požara na radnom mestu
DETALJNE OPASNOSTI    
10.1 U toku rada se koriste oksidirajuće ili zapaljive materije, farbe, lepkovi, rastvarači i slično
10.2 U prostoru gde se skladište zapaljive i oksidirajuće materije nema odgovarajućeg sistema ventilacije
10.3 Ne postoji uputstvo na srpskom jeziku za korišćenje zapaljivih materija
10.4 U radnom prostoru postoje izvori požara (otvorena vatra, visoka temperatura, statički elektricitet)
10.5 Prostorije u kojima postoji opasnost od požara nisu odgovarajuće označene
10.6 Zaposleni koji rade sa zapaljivim materijama nisu informisani o opasnostima ili je informacija nepotpuna i neadekvatna
10.7 Protivpožarna oprema ne postoji ili nije odgovarajuća
10.8 Protivpožarna oprema se ne servisira redovno
10.9 Protivpožarna oprema nije lako dostupna
10.10 Zaposleni nisu obučeni u delu protivpožarne zaštite
10.11 Ne postoji plan za evakuaciju u slučaju požara
10.12 Staze za evakuaciju nisu obeležene
10.13 Ne postoje alarmni sistemi i javljači požara
10.14 U preduzeću se ne sprovode periodične protivpožarne vežbe
10.15 Nije istaknuto upozorenje o zabrani pušenja u radnoj prostoriji
10.16 Nije istaknuto uputstvo za postupak u slučaju požara
10.17 Izlazi iz objekta koji se koriste kao izlazi za slučaj opasnosti nisu pravilno označeni i osvetljeni
10.18 Na izlazima iz objekta postoje prepreke i predmeti koji mogu ometati evakuaciju
10.19 Neki izlazi iz objekta se drže zaključani u toku radnog vremena
10.20 Zapaljive materije se nepropisno skladište
10.21 U blizini uređaja sa toplim površinama nalazi se zapaljivi materijal
10.22 U zavisnosti od karakteristika radnog mesta, veličine i načina korišćenja prostorija, opreme, fizičkih i hemijskih karakteristika prisutnih materija i najvećeg mogućeg broja prisutnih lica, u radnoj okolini nije obezbeđen dovoljan broj uređaja i instalacija za gašenje požara i gde je to potrebno, za otkrivanje i javljanje požara
10.23 U slučaju intervencije gašenja požara, tehničke intervencije spasavanja lica i imovine i druge intervencije, za vatrogasna vozila nije obezbeđen odgovarajući i nesmetan prilaz
10.24 Nisu obezbeđeni uslovi za sigurnu evakuaciju lica i imovine u slučaju požara i drugih intervencija
10.25 U prostoriji gde je instalirana centrala za automatsku dojavu požara, nema Uputsva za rukovanje centralom.
10.26 Dežurni kod centrale za automatsku dojavu požara nije obučen za rukovanje centralom i postupkom u slučaju oglašavanje požarne sirene
10.27 U korpe ili kontejnere za papir se istresaju pepeljare, pepeljare sa pepelom i žarom, pri čemu postoji mogućnost da žar ili opušak koji nije dobro ugašen izazovu požar
10.