LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


LatiPRO
On-line softverski paket za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i u radnoj okolini

LatiPRO je namenski web paket za obavljanje svih poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i u radnoj okolini i poslova protivpožarne zaštite.

LatiPRO su veoma uspešnom saradnjom zajednički razvili:

 • Prokoway d.o.o, društvo za bezbednost i zdravlje na radu, licencirano za obavljanje tih poslova
 •  
 • LatiCOM Software, agencija za softverski inženjering

LatiPRO obezbeđuje:

 • Izradu Akta o proceni rizika radnih mesta
 • Izradu svih zakonom i pravilnicima propisanih evidencija
  • Evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom
  • Evidencija o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta
  • Evidencija o povredama na radu
  • Evidencija o profesionalnim oboljenjima
  • Evidencija o bolestima u vezi sa radom
  • Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad
  • Evidencija o opasnim materijalima koji se koriste u toku rada
  • Evidencija o izvršenim ispitivanjima radne okoline
  • Evidencija o izvršenim pregledima iispitivanjima opreme za rad
  • Evidencija o prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, kao i povreda na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana
  • Evidencija o prijavama profesionalnih oboljenja
  • Evidencija o prijavama bolesti u vezi sa radom
  • Evidencija o prijavama opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih
 • Ostale neophodne evidencije iz ove oblasti, kao što su:
  • Evidencioni karton zaposlenog
  • Uverenje o praktičnoj osposobljenosti zaposlenog za bezbedan rad
  • Anex ugovora o radu
  • Izveštaj o povredi naradu
  • Zapisnik o obilasku i kontroli
  • Zapisnik o kontroli skela
  • Uput za prethodni i/ili periodični lekarski pregled
  • Evidencija zaduživanja sredstvima i opremom za ličnu zaštitu zaposlenih
  • Škole, kursevi i usavršavanja zaposlenih
  • Evidencija hidranata, PP ormarića, PP aparata i njihovog servisiranja
  • Izveštaj o dospelim lekarskim pregledima
  • Izveštaj o dospelim pregledima sredstava i opreme
  • Izveštaj o dospelim registracijama vozila, itd ...

LatiPRO je preko Interneta dostupan non-stop: 24 sata dnevno preko cele godine. Prednosti ovakvog rešenja:

 • Ne zavisi od platforme ili verzije vašeg operativnog sistema
 • Ne zavisi od snage i brzine vašeg kompjutera
 • Ne morate podešavati ili reinstalirati program ako to radite na svom kompjuteru
 • Ne morate voditi računa o fizičkoj zaštita podataka, to je naša briga
 • Korišćenje moguće sa bilo kog mesta koje ima pristup Internetu (u kancelariji, u stanu, na terenu, na godišnjem odmoru, ...)

LatiPRO je namenjen:

 • Privrednim društvima koja se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu i u radnoj okolini, kao i PP zaštitom i te poslove obavljaju za veći broj svojih klijenata
 • Preduzećima koja u svom sastavu imaju lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Poslodavcima koji sami obavljaju poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Studentima na fakultetima koji se osposobljavaju za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Licima koja se pripremaju za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

LatiPRO je orjentisan ka krajnjem korisniku i zahteva minimalno poznavanje rada na personalnom računaru. Sistem menija je tako postavljen da korisnika intuitivno, brzo i jednostavno vodi do korektnog unosa potrebnih podataka, njihovog ažuriranja i generisanja neophodnih evidencija i dokumenata.

LatiPRO generiše izveštaje u formi kako je predviđeno zakonom i pravilnicima koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu. Primeri izveštaja: Akta o proceni rizika, Anex ugovora o radu, Evidencija o povredama na radu, Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad, Uverenje o osposobljenosti, itd...

Prokoway d.o.o. obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu za mnogobrojne klijente najrazličitijih osnovnih delatnosti (metalurgija, građevinarstvo, drvoprerađivačka delatnost, transport i distribucija nafte i naftinih derivata, auto servisi, itd.). Oslanjanjem isključivo na LatiPRO uspeva da bude potpuno ažuran i pravovremen tako da svaki klijent ima utisak da Prokoway radi samo za njega.

Neke od referenci: ARC Monte, Arum, Aspekt system integration, Auto servis Radović, Beotechnoclima, Bogunović Servis, City Road Group, Conit, Difol, Dragan Volvo Servis, E.G. Energetika, Ehting - internacional, Elastoflex, Elpida, Euromix montaža, Euromont-Ing, Hidrol, Hidrotom, Ikarus - FAO, Ingomont, Interclean, Invest montaža, Ipon sistem, Korkovado, LM Komerc, M.B. Presting, M.T.A. doo, Maksima, NIKA Group, Perić Trans Company, PIMI doo, Propulzija, R.A.L. Truck Schop, Rad Projekt, S.R.M.A. doo, Saničani doo, Servis Dragan Novaković, SGR "Novus Linea", SPEED doo, V.G.P. Niskogradnja, Valveprofil, Wetricom.