LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Vrste lekarskih pregleda
Vrsta pregleda Meseci Opis    
AMIDI, NN-DIMETIL FORMAMID 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Određivanje koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA). Biološki monitoring (poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene): odriđivanje NN-dimetil formamida u urinu ili krvi.
BIOLOŠKE ŠTETNOSTI IZLOŽENOST BACILU TUBERKULOZE 24 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).
Buka 12 Ciljana anamneza. Tonalna liminarna audiometrija. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Savetovanje o preventivnim merama za očuvanje sluha i uputstva za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (opreme).
DRUGE (NEPOMENUTE) HEMIJSKE MATERIJE ODNOSNO OPASNI I NEDOVOLJNO ISPITANI MATERIJALI I PREPARATI 12 Ciljani pregledi i ispitivanja u odnosu na moguće zdravstvene posledice prema aktuelnoj stručnoj literaturi.
EKSPOZICIJA DRUGIM NEPOMENUTIM BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA 24 Ciljana anamneza. Specifični biomarkeri kontakta sa biološkim agensom. Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT). RTG pluća (PA).
Čula mirisa i ukusa 24 Ciljana anamneza sa ispitivanjem (testiranjem) čula mirisa i ukusa.
Čulo ravnoteže 12 Ciljana anamneza. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid.
Čulo sluha 12 Tonalna liminarna audiometrija.
FIBROZOGENA PRAŠINA (slobodni SiOg, azbest i drugo.) 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).
GASOVI UGLJEN MONOKSID 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16 Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Biološki monitoring: koncentracija karbonilhemoglobina na kraju radnog vremena.
GASOVI CIJAN I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16. Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Tonalna liminarna audiometrija. Biološki monitoring: koncentracijatiocijanatau urinu na kraju radnog vremena.
GASOVI FLUOR I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Detaljni pregled kože i sluzokoža. Rendgenografija karlice. Biološki monitoring: (na kraju radne nedelje): koncentracija fluorida u urinu izražena na gram kreatinina.
GASOVI HALOGENI ELEMENTI I NJIHOVA JEDINJENJA (IZUZEV FLUORA I NJEGOVIH JEDINJENJA) 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Detaljni pregled kože i sluzokoža.
GASOVI PROSTI ZAGUŠLJIVCI (metan, etan, ugljen dioksid i drugi) 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Detaljni pregled respiratornog i kardiovaskularnog sistema.
GASOVI SUMPORVODONIK 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16 Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Ispitivanje čula mirisa.
GASOVI, PARE, AEROSOLI SA IRITATIVNIM, BRONHOKONSTRIKTIVNIM I ALERGIJSKIM DEJSTVOM 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije. RTG pluća (PA).
Hemijske štetnosti ALKOHOLI, ESTRI, ETRI, ALDEHIDI I KETONI 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16. Tonalna liminarna audiometrija. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring: određivanje metabolita primarne supstance poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene.
Hemijske štetnosti HALOGENI DERIVATI ALIFATIČNIH i Ciklični ugljovodonika 12 Ciljana anamneza. Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik. Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Tonalna liminarna audiometrija. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring (poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene): Ekspozicijatrihloretilenu: određivanje trihlor sirćetne kiseline u urinu, trihloretanola u urinu i ukupnih trihlor jedinjenja u urinu ili određivanje trihloretilena u urinu i krvi. Ekspozicija perhloretilenu: određivanje perhloretilena u krvi ili izdahnutom vazduhu. Ekspozicija metilhloroformu: određivanje metilhloroforma u krvi ili trihloretanola u urinu. Ekspozicija dihlormetanu: određivanje dihlormetana krvi ili izdahnutom vazduhu, uz određivanje karboksihemoglobina. Ekspozicija ostalim halogenim derivatima alifatičnih i cikličnih ugljovodonika: koncentracija jedinjenja ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.
Hemijske štetnosti UGLJEN DISULFID 12 Ciljana anamneza. Upitnik Q 16. Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring: određivanje 2-tiotiazolidin-4-karboksilne kiseline (TTCA) u urinu poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene.
Hemijske štetnosti AMINO I NITRO JEDINJENJA Ciklični ugljovodonika, njihovih homologa i derivata 12 Ciljana anamneza. Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik. Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring (poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene): Ekspozicija anilinu: određivanje p-aminofenola u urinu i methemoglobina. Ekspozicija nitrobenzenu: određivanje p nitrofenola u urinu i methemoglobina. Ekspozicija ostalim amino i nitro jedinjenjima cikličnih ugljovodonika: koncentracijajedinjenjaili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.
Hemijske štetnosti metali i nemetali ALUMINIJUM 12 Ciljana anamneza. Upitnik za respiratorne bolesti. RTG pluća (PA). Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija aluminijuma u urinu izražena na gram kreatinina.
Hemijske štetnosti metali i nemetali ANTIMON I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i u-glutamiltranspeptidaze u krvi. RTG pluća (PA).
Hemijske štetnosti metali i nemetali ARSEN I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, kože i nokata. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Određivanje broja retikulocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Određivanje koncentracije albumina, r2-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i/ili a1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu. RTG pluća (PA). Biološki monitoring: (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija ukupnog neorganskog arsena u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija methemoglobina u krvi.
Hemijske štetnosti metali i nemetali BAKAR I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT). Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija bakra u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija bakra u krvi.
Hemijske štetnosti metali i nemetali BERILIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Specifični upitnik za alergije. Respiratorni upitnik. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA).
Hemijske štetnosti metali i nemetali CINK I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije. Biološki monitoring: (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija cinka u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija cinka u krvi.
Hemijske štetnosti metali i nemetali FOSFOR I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, usne duplje, vilice i kože. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ-glutamiltranspeptidaze, Ca, P, uree i kreatinina u krvi. Rendgenografija donje vilice.
Hemijske štetnosti metali i nemetali HROM I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. Određivanje koncentracije albumina, β2-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i/ili a1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu. Ispitivanje čula mirisa. RTG pluća (PA). Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija hroma u urinu izražena na gram kreatinina.
Hemijske štetnosti metali i nemetali KADMIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, γ- glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Određivanje koncentracije albumina, (β2-mikroglobulina (izraženog na gram reatinina) i/ili α1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu. Ispitivanje čula mirisa. RTG pluća (PA). Rendgenografija karlice i butnih kostiju. Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija kadmijuma u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija kadmijuma u krvi.
Hemijske štetnosti metali i nemetali KALAJ I NJEGOVA NEORGANSKA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).
Hemijske štetnosti metali i nemetali KOBALT I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije. Ispitivanje čula mirisa. RTG pluća (PA). Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija kobalta u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija kobalta u krvi.
Hemijske štetnosti metali i nemetali MAGNEZIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale. Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija magnezijuma u urinu izražena na gram kreatinina.
Hemijske štetnosti metali i nemetali MANGAN I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza Upitnik Q 16 Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja).
Hemijske štetnosti metali i nemetali NIKL I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Specifični upitnik za alergije. Ispitivanje čula mirisa. RTG pluća (PA). Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija nikla u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija nikla u krvi.
Hemijske štetnosti metali i nemetali OLOVO I NEORGANSKA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Upitnik Q16. Određivanje broja retikulocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring. Koncentracija olova u krvi. Koncentracija eritrocitnog protoporfirina Koncentracija b-aminolevulinske kiseline u urinu
Hemijske štetnosti metali i nemetali ORGANSKA JEDINJENJA KALAJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Upitnik 016. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i u-glutamiltranspeptidaze u krvi. RTG pluća (PA).
Hemijske štetnosti metali i nemetali ORGANSKA JEDINJENJA OLOVA 12 Ciljana anamneza. Upitnik Q 16. Određivanje broja retikulocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Analiza hromozomskih aberacija i mikronukleusa.
Hemijske štetnosti metali i nemetali ORGANSKA JEDINJENJA ŽIVE SA KRATKIM LANCEM 12 Ciljana anamneza. Upitnik Q 16. Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid. Perimetrija. Tonalna liminarna audiometrija. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring: koncentracija žive u krvi.
Hemijske štetnosti metali i nemetali PLATINA I NJENA JEDINJENJA 24 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože.
Hemijske štetnosti metali i nemetali SELEN I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i u-glutamiltranspeptidaze u krvi. RTG pluća (PA). Biološki monitoring: (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija selena u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija selena u krvi.
Hemijske štetnosti metali i nemetali TALIJUM I NJEGOVA JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Detaljni pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva i kože. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring: (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija talijuma u urinu izražena na gram kreatinina.
Hemijske štetnosti metali i nemetali TVRDI METAL 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).
Hemijske štetnosti metali i nemetali VANADIJUM JEDINJENJA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, i u-glutamiltranspeptidaze u krvi. RTG pluća (PA). Biološki monitoring: (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija vanadijuma u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija vanadijuma u krvi.
Hemijske štetnosti metali i nemetali ŽIVA I NJENA JEDINJENJA (izuzev organskih jedinjenja sa kratkim 12 Ciljana anamneza. Upitnik Q 16. Ispitivanje tremora: potpis, crtanje kruga, kvadrata i spirale. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. Određivanje koncentracije albumina, V2mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) i/ili a1-mikroglobulina (izraženog na gram kreatinina) u urinu. Biološki monitoring (na kraju petodnevne radne nedelje): koncentracija žive u urinu izražena na gram kreatinina i koncentracija žive u krvi.
Hemijske štetnosti ORGANSKA JEDINJENJA Alifatički i Aliciklični ugljovodonici (n - hekson ciklohekso 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Upitnik Q 16. Tonalna liminarna audiometrija. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring (poslednjeg radnog dana na kraju smene): Ekspozicija n-neksanu: 2,5-heksandion u urinu. Ekspozicija Cikloheksanu: cikloheksan u urinu.
Hemijske štetnosti ORGANSKA JEDINJENJA Ciklični ugljovodonici (aromatični ugljovodonici) 12 Ciljana anamneza. Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik. Ispitivanje funkcija vida: kolorni vid. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring (poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene): Ekspozicija benzenu: određivanje benzena u urinu ili izdahnutom vazduhu ili trans-trans-mukonske kiseline u urinu. Ekspozicija etilbenzenu: određivanje etilbenzena u urinu i/ili mandelične kiselina u urinu Ekspozicija toluenu: određivanje toluena u krvi ili izdahnutom vazduhu. Ekspozicija ksilenu: određivanje ksilena u krvi. Ekspozicija stirenu: određivanje stirena u krvi ili izdahnutom vazduhu ili mandelične kiseline u urinu. Ekspozicija ostalim cikličnim utljovodonicima: koncentracija jedinjenja ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.
Hemijske štetnosti VINILHLORID MONOMER 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Dinamička kožna temometrija (So1s11ez1:). Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Ultrazvučni pregled abdomena. Rendgenografija šaka. Biološki monitoring: određivanje tiodiglikolne kiseline u urinu poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene
IZLOŽENOST VIRUSIMA HEPATITISA B I/ILI C 24 Ciljana anamneza. Specifični biomarkeri kontakta sa virusom (za viruse
IZLOŽENOST VIRUSU HIV-a 24 Ciljana anamneza. Specifični biomarkeri kontakta sa virusom HIV-a. Određivanje broja trombocita, bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT).
Jonizujuće zračenje 12 Ciljana anamneza. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid. Oftalmološki (pregled optičkih medija sa proširenim zenicama). Analiza hromozomskih aberacija i mikronukleusa. Određivanje broja retikulocita i trombocita, leukocitarna formula.
KISELINE, BAZE, NJIHOVI ANHIDRIDI I SOLI 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Detaljni pregled kože, sluzokoža i zuba.
Lokalne vibracije 12 Ciljana anamneza. Upitnik za rad sa vibracijama. Dinamička kožna termometrija (SoŠ 1eb1). Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir i vibracije. Phalenov test. Alenov test. Dinamometrija.
MATERIJE ODNOSNO IZVORI ZRAČENJA S DOKAZANIM KANCEROGENIM DELOVANJEM NA ČOVEKA (kategorija A1 liste 12 Ciljana anamneza. Specifični biomarkeri efekata odgovarajućih kancerogena. Ultrazvučni pregled ciljnih organa i organskih sistema.
NEFIBROZOGENA PRAŠINA 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. RTG pluća (PA).
Nejonizujuće zračenje 12 Ciljana anamneza Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid; Oftalmološki pregled (pregled optičkih medija sa proširenim zenicama).
Neodgovarajuće osvetlenje 24 Ciljana anamneza. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid. Perimetrija Ispitivanje adaptacije na tamu.
Opšte vibracije 12 Ciljana anamneza. Tonalna liminarna audiometrija. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
PESTICIDI (proizvodnja, promet i upotreba) 12 Ciljana anamneza. Upitnik Q 16. Respiratorni upitnik. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja). Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring (na kraju radnog dana u kome je postojala ekspozicija pesticidima): Ekspozicija pesticidima na bazi organofosfornih jedinjenja: određivanje alkil fosfata u urinu, ili eritrocitne acetilholinesteraze. Ekspozicija pesticidima na bazi karbamata: određivanje eritrocitne acetilholinesteraze, ili određivanje specifičnog metabolita u urinu. Ekspozicija piretroidima: odrđivanje piretroida u urinu, alternativno 3-fenoksibenzoeve kiseline i 4-hidroksi-Z-fenoksibenzoeve kiseline u urinu Ekspozicija lindanu: određivanje lindana u krvi Ekspozicija parationu: p-nitrofenol u urinu Ekspozicija dinitro-ortokrezol: određivanje dinitro-ortokrezola u krvi Ekspozicija ostalim pesticidima: koncentracija aktivne supstance ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.
Ponavljajući brzi pokreti i prisilni položaji 12 Ciljana anamneza. Upitnik za koštano mišićne tegobe i poremećaje.
Povišeni ili sniženi vazdušni pritisak 12 Ciljana anamneza Respiratorni upitnik Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid. Tonalna liminarna audiometrija Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti) Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa.
Promena ubrzanja (Akcelaracija ili dekleracija) 12 Ciljana anamneza. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid. Tonalna liminarna audiometrija. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod). Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti). Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa.
Psihički zahtevi i opterećenja (kognitivni, psihosenzorni psihomotorni) 12 Ciljana anamneza. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti, kognitivnih funkcija i karakteristika ličnosti).
RAD NA VISINI 12 Ciljana anamneza. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid i perimetrija. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod) Tonalna liminarna audiometrija. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti).
RAD NOĆU 18 Ciljana anamneza. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid i Ispitivanje adaptacije na tamu. Tonalna liminarna audiometrija.
RAD POD ZEMLJOM (rudnici, podzemna skladišta i sl.) 12 Ciljana anamneza. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod) Tonalna liminarna audiometrija. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti). RTG pluća (PA).
RAD U NEHIGIJENSKIM USLOVIMA, PRISUSTVU VLAGE, NEPRIJATNIH MIRISA I ISPARENJA 12 Ciljana anamneza. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, i dubinski vid. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA).
Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima 12 Ciljana anamneza. Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa. *Dinamička kožna temometrija (So1s11ez1).
Srednje težak i težak dinamički fizički rad 12 Ciljana anamneza. Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa.
Statički fizički rad 12 Ciljana anamneza. Ispitivanje snage grupe mišića angažovane u statičkom radu.
UNUTRAŠNJI TRANSPORT (vozači viljuškara, dizalica, transportera, građevinskih i poljoprivrednih maši 12 Ciljana anamneza. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod) Tonalna liminarna audiometrija. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti).
UPRAVLJANJE ZAHTEVNIM SISTEMIMA 12 Ciljana anamneza. Ispitivanje funkcija vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forija, fuzija, kolorni vid, perimetrija i ispitivanje adaptacije na tamu. Testiranje čula ravnoteže (Romberg-ov test, senzibilisani Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod) Tonalna liminarna audiometrija. Psihološki pregled (ispitivanje psihofiziološkiih sposobnosti i karakteristika ličnosti). Skrining psihoaktivnih supstanci u urinu.
VEŠTAČKA ĐUBRIVA (Proizvodnja, promet i upotreba) 12 Ciljana anamneza. Ciljani pregled kože i vidljivih sluzokoža. Respiratorni upitnik. Određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), uree i kreatinina u krvi. RTG pluća (PA)
VEŠTAČKE SMOLE I PLASTIČNE MASE (proizvodnja, prerada, upotreba) 12 Ciljana anamneza. Respiratorni upitnik. Određivanje broja retikulocita, trombocita leukocitarne formule, koncentracije bilirubina (ukupnog i direktnog), transaminaza (SGOT i SGPT), alkalne fosfataze, u-glutamiltranspeptidaze, uree i kreatinina u krvi. Biološki monitoring (poslednjeg radnog dana u nedelji na kraju smene): Ekspozicija fenolnim smolama: određivanje fenola u urinu. Ekspozicija cijanidnim smolama: određivanje tiocijanata u urinu. Ekspozicija ostalim smolama i plastičnim masama: koncentracija jedinjenja ili specifičnog metabolita u biološkom materijalu.
VOZAČI AUTOBUSA 36 Osposobljenost za VOZAČA AUTOBUSA
VOZAČI TERETNIH MOTORNIH VOZILA - KAMIONA 36 Osposobljenost za VOZAČA TERETNIH MOTORNIH VOZILA KAMIONA
VOZAČI TERETNIH MOTORNIH VOZILA (kombi i dr. dostavna vozila) 36 Osposobljenost za VOZAČA TERETNIH MOTORNIH VOZILA (kombi i dr. dostavna vozila)