LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Razlozi osposobljavanja
Šifra Razlog osposobljavanja    
1 prilikom zasnivanja radnog odnosa, odnosno drugog radnog angažovanja
2 usled premeštaja na druge poslove
3 prilikom uvođenja nove tehnologije
4 prilikom uvođenja novih sredstava za rad
5 prilikom promene procesa rada
6 ako poslodavac odredi zaposlenom da istovremeno obavlja poslove na dva ili više radnih mesta
7 ako kod poslodavca (na osnovu ugovora, sporazuma ili po bilo kom drugom osnovu) rad obavljaju zaposleni kod drugog poslodavca
8 usled periodične provere osposobljenosti zaposlenih
9 r
10 u
11 p
12 a