LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


12. Opasnosti i štetnosti vezane za hemijske štetnosti na radnom mestu, uključujući i prašinu
DETALJNE OPASNOSTI    
12.1 U toku radnog procesa koriste se hemijske supstance koje su klasifikovane kao otrovne, štetne, kancerogene, mutagene, korozivne, zapaljive i sl.
12.2 Opasne hemijske materije nisu odgovarajuće označene
12.3 Opasne hemijske materije nisu skladištene na odgovarajući način
12.4 Opasnim mateterijama se ne rukuje u skladu sa propisima
12.5 Mladi i trudnice su u kontaktu sa kancerogenim i mutagenim materijama
12.6 Na radnom mestu ne postoji merenje koncentracije materija za koje je ustanovljena maksimalno dozvoljena koncentracija
12.7 Koncentracija opasnih hemijskih materija na radnom mestu je viša od maksimalno dozvoljene koncentracije
12.8 Na radnim mestima gde se koriste hemikalije ne postoji kolektivna zaštitna oprema (opšta i lokalna ventilacija)
12.9 Ventilacioni sistem se ne proverava redovno
12.10 Zaposleni koji rade sa hemikalijama nemaju sredstva za ličnu zaštitu
12.11 Ne vrše se redovno zdravstveni pregledi zaposlenih
12.12 Zaposleni koji rade sa kancerogenim materijama nemaju specijalan medicinski nadzor
12.13 Nisu svi zaposleni obučeni da na pravilan način koriste i rukuju sa opasnim materijama
12.14 Zaposlenima nije na raspolaganju uputstvo za korišćenje opasnih materija na maternjem jeziku
12.15 U radnom prostoru postoji povećana koncentarcija prašine
12.16 Rad podrazumeva korišćenje predmeta koji emituju povećan sadržaj prašine
12.17 Rad podrazumeva rušenje, čišćenje i procese obrade koji podrazumevaju povećano emitovanje prašine
12.18 Zaposleni nemaju odgovarajuća sredstva lične zaštite za rad u uslovima povećane koncentracije prašine
12.19 Sredstva za zaštitu disajnih organa koja su na raspolaganju zaposlenima nisu adekvatna ili ometaju zaposlene u radnim aktivnostima
12.20 Zaposleni su izloženi nivoima fizičkih, hemijskih, bioloških i ostalih štetnosti koji su štetni po bezbednost i zdravlje
12.21 Zaposleni moraju ući u prostor u čijoj se atmosferi nalaze opasne materije, nije sadržano dovoljno kiseonika, zapaljiva je atmosfera u tom prostoru a nije pod nadzorom i primenu odgovarajućih mera za sprečavanje opasnosti i štetnosti
12.22 Zaposleni je izložen visokom riziku od nastanka povreda i oštećenja zdravlja u zatvorenoj atmosferi, nije pod stalnim spoljnim nadzorom i nisu preduzete sve mere da mu se u svakom momentu može pružiti odgovarajuća pomoć
12.23 Sve naslage prašine i nečistoće u uređajima za klimatizaciju ili ventilaciju, koje mogu da ugroze zdravlje zaposlenih usled zagađenja vazduha, odmah se ne uklanjaju
12.24 Izloženost duvanskom dimu
12.