LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


18. Štetnosti koje se odnose na ručnu manipulaciju teretom na radnom mestu
DETALJNE OPASNOSTI    
18.1 Predmeti koji se često dižu locirani su ispod visine kolena
18.2 Predmeti koji se premeštaju locirani su iznad visine ramena
18.3 Organizacijom rada nije redukovana potreba za dizanjem i prenošenjem u najoptimalnijem obimu
18.4 Težine tereta koji se podiže nisu svedene na najmanju moguću meru
18.5 Predmeti se ne skladište blizu mesta gde će se koristiti u cilju smanjenja razdaljine prenošenja
18.6 Zaposlenima nisu dostupna mehanička pomoćna sredstva (različiti oblici kolica, paletari)
18.7 Zaposleni nisu obučeni o procedurama pravilnog dizanja i prenošenja tereta
18.9 Zaposleni, kojima je to potrebno, nemaju pomoćnike kod teških, neugodnih i ponavljajućih zadataka dizanja
18.10 Poslovi su organizovani tako da je dizanje samo jedan od zadataka koji su dodeljeni zaposlenima
18.11 Zaposlenima nisu stavljene na raspolaganje odgovarajuća pomoćna sredstva za podizanje predmeta na visinu ili sredstva nisu stabilna i bezbedna za upotrebu
18.12 Držanje tela pri prenošenju nije ergonomski primereno
18.13 Prostor za kretanje i hodanje nije dovoljno velik, tlo nije ravno i klizavo je, a osvetljenost radilišta nije primerena
18.14 Teret nema primerene hvataljke
18.15 Ukupna masa prenesenog tereta je veća od 1.000 kg dnevno
18.16 Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /manje od 10 puta manje od 30 minuta / Za muškarce do 10 kg Za žene do 5 kg /
18.17 Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /10 – do 40 puta od 31 minute do 60 minuta / Za muškarce 10 do 20 kg; Za žene 5 do 10 kg /
18.18 Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /41 – do 200 puta od 61 minute do 180 minuta/ Za muškarce 20 do 30 kg ; Za žene 10 do 15 kg /
18.19 Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /200 – do 500 puta od 181 minute do 300 minuta / / Za muškarce 30 do 40 kg ;
18.20 Zbir zadataka u toku radnog dana provodi se kroz periodično ponavljajuće gibanje sa kratkotrajnim prenošenjem tereta /više od 500 puta više od 300 minuta / / Za muškarce više od 40 kg ;/
18.21 Položaj tela prilikom prenošenja tereta: Gornji deo tela uspravan bez zakretanja; Teret uz telo (naslonjen na telo); Kratki put prenošenja;
18.22 Položaj tela prilikom prenošenja tereta:Telo u blagom pretklonu ili je gornji deo tela lagano zakrenut teret uz telo sedeći položaj ili kraći put prenošenja (do 5 koraka)
18.23 Položaj tela prilikom prenošenja tereta: Telo u dubokom pretklonu ili jako nagnuto prema napred; Manji pretklon, istovremeno je gornji deo tela malo zakrenut teret daleko od tela ili u visini ramena sedeći ili stojeći položaj ;
18.24 Položaj tela prilikom prenošenja tereta: Telo u dubokom pretklonu s time da je istovremeno zakrenut gornji deo tela teret daleko od tela neprimerena stabilnost držanja tela u stojećem, čučećem ili klečećem položaju
18.25 Neergonomski uslovi na radnom mestu, Skučen radni prostor (površina za zaposlenog manja od 1,5 m2 ,
18.26 Bezbednost mesto stajanja je ograničena (neravno, nagnuto, meko ili klizavo, stepenice)
18.27 Prostor ograničen obzirom na visinu < 2 m
18.