LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


26. Opasnosti u građevinarstvu
DETALJNE OPASNOSTI    
26.1 Zaposleni ne mogu bezbedno da dođu do svojih radnih mesta
26.2 Gradilište nije ograđeno, tako da građani mogu da mu pristupe
26.3 Nisu primenjene mere za zaštitu građana (npr. koji prolaze pored gradilišta)
26.4 Staze i saobraćajnice nisu čiste i dobro osvetljene
26.5 Gradilište se ne održava urednim
26.6 Na gradilištu ne postoje odgovarajući znaci obaveštenja i upozorenja
26.7 Nisu obezbeđene odgovarajuće pomoćne prostorije (garderobe, kupatila, itd)
26.8 Nisu obezbeđena odgovarajuća mesta za obedovanje, kantine, itd
26.9 Zaposleni nisu osposobljeni za bezbedan i zdrav rad
26.10 Ne postoji odgovarajuća oprema za manipulaciju teškim teretima
26.11 Ne koristi se oprema koja se neposedno napaja električnom energijom
26.12 Ne preduzimaju se mere predostrožnosti da se obezbedi da se električni sistemi i oprema održavaju i često nadziru od strane kompetentnih lica
26.13 Skele na gradilištu postavljaju, podižu i demontiraju nekompetentna lica
26.14 Nije obozbeđena periodična kontrola i provera skela
26.15 Zaposleni ne koriste merdevine samo za obvljanje lakih kratkotrajnih poslova i kada za to nema drugog izbora
26.16 Zaposleni ne poznaju najbezbedniji način postavljanja i korišćenja merdevina
26.17 Širina gazišta na skeli nije veća od minimalne (80cm)
26.18 Liftove i dizalice postavljaju i održavaju nekompetentna lica
26.19 Zaposleni ne koriste odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu ili sigurnosne pojaseve kada rade na visini
26.20 Nisu primenjene mere za sprečavanje pada radnika i predmeta sa visine
26.21 Zaposleni na gradilištu ne koriste adekvatna sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu (obuću, šlemove i dr.)
26.22 Ne primenjuju se odgovarajuće mere da se spreči ili smanji izlaganje prašini od drveta, cementa, silikonskoj prašini
26.23 Ne primenjuju se odgovarajuće mere da se spreči ili smanji izlaganje buci i vibracijama
26.24 Oprema i mašine se ne održavaju u bezbednim uslovima
26.25 Zaštitne naprave i uređaji mašina nisu u funkciji
26.26 Oprema za zaštitu od bušenja ne koristi se da minimizuje rizik od propadanja
26.27 Rukovaoci vozilima i postrojenjima nisu odgovarajuće osposobljeni
26.28 Zaposleni ne dobijaju informacije o potencijalnom riziku i ustanovljenim preventivnim merama na jeziku i na nivou koji oni razumeju
26.29 Materijali, oprema i elementi koji usled bilo kakvog pomeranja mogu da utiču na bezbednost i zdravlje zaposlenih, nisu na odgovarajući i bezbedan način učvršćeni
26.30 Omogućen je pristup podlogama koje nisu dovoljno čvrste, rukovanje opremom i uređajima koji zahtevaju posebnu osposobljenost za bezbedan rad, a nisu obezbeđeni (zaključani) od upotrebe nepozvanih lica
26.31 Nije zabranjen (obezbeđen) pristup podlogama koje nisu dovoljno čvrste.
26.32 Klizna vrata nemaju ugrađena bezbedonosne uređaje koji sprečavaju da vrata iskoče iz šina i da se sruše
26.33 Vrata i kapije koje se otvaraju na gore nemaju ugrađene mehanizme koji sprečava njihov pad
26.34 Vrata i kapije duž saobraćajnih površina za evakuaciju nisu obeleženi na odgovarajući način
26.35 U neposrednoj blizini kapije koja je pre svega namenjena za prolaz vozila, nema posebnih vrata za prolaz pešaka
26.36 Vrata na mehanizovani pogon ne funkcionišu tako da su zaposleni izloženi opasnostima od nastanka povreda. Ta vrata nisu ugrađena sa zaštitnom blokadom za trenutno zaustavljanje koja mora da bude lako uočljiva i pristupačna. Ukoliko se, u slučaju nestanka napajanja, vrata ne otvaraju automatski, nije moguće ručno ih otvoriti
26.37 Objekti nemaju strukturu i stabilnost koja odgovara njihovoj nameni
26.38 Vrata za evakuaciju u slučaju opasnosti se ne otvaraju u pravcu izlaza iz objekta
26.39 Vrata za evakuaciju u slučaju opasnosti su zaključana ili na drugi način blokirana tako da ih svako lice koje treba da ih koristi ne može lako i brzo otvoriti
26.40 Koriste se klizna i rotaciona vrata, kao vrata za evakuaciju u slučaju opasnosti
26.41 Prozori i krovni prozori nisu izvedeni tako da zaposleni mogu da ih otvaraju, zatvaraju, podešavaju ili osiguraju na bezbedan način
26.42 Prozori i krovni prozori kada su otvoreni, nalaze se u takvom položaju da mogu da izazovu opasnost za zaposlene
26.43 Prozori i krovni prozori nisu projektovani, izvedeni sa opremom i opremljeni uređajima koji omogućavaju njihovo čišćenje bez opasnosti po zaposlene koji obavljaju taj posao i ostale zaposlene koji se nalaze u neposrednoj blizini
26.44 Položaj, broj i dimenzije vrata i kapija kao i materijali od kojih su izrađeni nisu određeni u zavisnosti od prirode i namene prostorija ili prostora
26.45 Providna vrata nisu obeležena odgovarajućim, lako uočljivim oznakama
26.46 Salonska vrata i kapije nisu providna i nemaju providne površine
26.47 Providne ili prozračne površine na vratima i kapijama nisu izrađene od bezbednih materijala i ako postoji opasnost od loma, pri čemu može doći do povređivanja zaposlenih
26.48 Pokretne stepenice i staze ne funkcionišu bezbedno, nisu opremljene svim neophodnim zaštitnim uređajima i lako uočljivim i dostupnim zaštitnim blokadama
26.49 Radne prostorije nemaju dovoljnu površinu poda i visinu tako da nije zaposlenima omogućeno da bezbedno obavljaju svoj rad
26.50 Pokretne ili nepokretne radne površine, bez obzira na visinu na kojoj su postavljene, nisu stabilne i čvrste, uzimajući u obzir broj zaposlenih koji ih koristi, najveću nosivost i raspodelu opterećenja, spoljne uticaje kojima su izloženi
26.51 Oslonci i druge komponente potporne konstrukcije radne površine nisu stabilni, njihova stabilnost nije obezbeđena odgovarajućim bezbednim metodama učvršćivanja da bi se sprečila slučajna ili neočekivana pomeranja cele konstrukcije ili pojedinih njenih delova
26.52 Stabilnost i čvrstoća radnih površina se na odgovarajući način ne proveravaju, a naročito kod svake promene nivoa po visini ili dubini
26.53 Nije obezbeđena oprema i uređaji koji omogućavaju bezbedno izvođenje radova na rizičnim radnim mestima
26.54 Prolaz lica kroz kapije za prolaz vozila nije bezbedan.
26.55 Vrata za prolaz lica i vozila nisu vidno obeležena i uvek prohodna
26.56 U vrata na mehanizovani pogon nije ugrađena zaštitna blokada za trenutno zaustavljanje ili nije lako uočljiva i pristupačna.
26.57 U slučaju nestanka napajanja električnom strujom, vrata se ne otvaraju automatski, a nije moguće ručno ih otvoriti
26.58 U slučaju loma vrata ili kapije, zaposleni nisu zaštićeni, može doći do povreda.
26.59 Oprema i prostorije u kojima se nalaze elektro, gasna i druga postrojenja nisu jasno i vidno označeni u cilju bezbednosti zaposlenih.
26.60 Nije obezbeđeno da sredstva za dizanje, alati za dizanje, uključujući njihove sastavne elemente, dodatke za podršku budu dobre konstrukcije, adekvatno instalirani i korišćeni, servisirani i održavani pod dobrim uslovima, pregledani i testirani od strane kompetentnih lica (licenciranih društava) u skladu sa zakonom, a zaposleni koji rukuju sa njima nisu dobili odgovarajuću obuku
26.61 Nije obezbeđeno adekvatno osvetljenje za svako radno mesto, stepenište i svako drugo mesto u radnoj okolini gde zaposleni prolaze ili obavljaju poslove
26.62 Aktivnosti rušenja se vrše bez nadzora kompetentnog lica
26.63 Nije utvrđen raspored izgradnje velikih konstrukcija i nije organizovan bezbedan rad na odgovarajući način
26.64 Nisu preduzete mere predostrožnosti u radu sa azbestom, kod rušenja zgrade.
26.65 Pri izvođenju zemljanih radova, ne sprovode se mere protiv obrušavanja, odrona pri iskopima, nasipanju ili izradi kosina, mere za sprečavanje klizanja okolnih zemljanih slojeva, mere protiv nepovoljnog dejstva podzemnih i površinskih voda i druge mere za obezbeđenje mesta rada i kretanja zaposlenih
26.66 Za vreme zemljanih radova zaposleni ulaze pre nego što se utvrdi da štetne, zapaljive i eksplozivne materije nisu prisutne odnosno da je njihovo postojanje svedeno na bezopasne količine.
26.67 Nisu preduzete mere zaštite od obrušavanja pri iskopima dubljim od 1,0 m i nasipima višim od 1,0 m, nisu postavljene podgrade.
26.68 Oplata nije postavljena tako da prihvata zemljane pritiske sa strana iskopa i ne prenosi ih na unutrašnje elemente podgrade koja bi ove sile međusobno raspodelila i uravnotežila.
26.69 Oplata je proređena i zemljani materijal se obrušava u rov.
26.70 Vrši se iskop rastresitih materijala, a elementi oplate nisu međusobno priljubljeni, a sa spoljne strane oplate šupljine u zemljanom materijalu nisu zatrpane, zbog čega dolazi do deformacije oplate sa druge strane.
26.71 Horizontalni unutrašnji elementi podgrade menjaju položaj pod opterećenjem, nisu međusobno čvrsto povezani, a između horizontalnih podužnih nosača oplate, nisu postavljeni vertikalni stubovi
26.72 U radnoj okolini postoje neravne i oštećene površine, rupe, pukotine i slično
26.73 Postoje platforme, prelazi, podesti, spušteni nivoi ili neki drugi oblici promene nivoa u radnoj okolini
26.74 Na prolazima, stazama se nalaze razvodni kablovi i druge instalacije
26.