LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


31. Opasnosti za trudnice i majke koje doje, zaposlene sa invaliditetom, ostalo
DETALJNE OPASNOSTI    
31.1 Trudnicama i majkama koje doje nije obezbeđen da, u odgovarajućim uslovima, legnu i odmore se
31.2 Radna mesta nisu organizovana tako da je pristupačnost radnog mesta (vrata, prolazi, stepeništa, pomoćne prostorije i dr.) zaposlenima sa invaliditetom
31.3 Spoljne granice i krug gradilišta nisu obeleženi oznakama i nisu izvedeni tako da budu jasno vidljivi i prepoznatljivi
31.4 Zaposlenima na gradilištu nije obezbeđena dovoljna količina vode za piće i druga bezalkoholna pića kako u pomoćnim prostorijama tako i u blizini radnog mesta
31.5 Zaposlenima nisu obezbeđene posebne prostorije sa zadovoljavajućim higijenskim uslovima za uzimanje hrane kada je to potrebno, nisu obezbeđene prostorije za pripremu hrane u zadovoljavajućim higijenskim uslovima
31.