LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


33. Opasnosti pri radu u metalnoj industriji
DETALJNE OPASNOSTI    
33.1 Nepravilan način rada pri postavljanju predmeta obrade na strug pri čemu može doći do pada metalnog komada na nogu zaposlenog
33.2 Ne korišćenje zaštitnih naočara
33.3 Ne korišćenje pomoćnog alata i zaštitnih rukavica
33.4 Ne korišćenje pomoćnog alata i zaštitnih rukavica, pri izvlačenju komada otkivka iz alata ekscentar prese može izazvati posekotine i povrede
33.5 Nepravilan način rada pri postavljanju limova na viljušku viljuškara, pri čemu može doći do prignječenja šake
33.6 Opasnost od rotirajućih i pokretnih delova struga i predmeta obrade na strugu, busilici, presama i drugim prenosnim mehanizovanim alatima (brusilice, bušilice i dr.) i ručnim alatima
33.7 Opasnost od pritiskivača i noža na mašinskim makazama
33.8 Opasnost od izletanja predmeta obrade iz stezne glave struga i opasnost od pada predmeta obrade sa radnih mašina i stolova
33.9 Opasnost od povrede očiju zaposlenog pri izvođenju strugarskih radova i radova brušenja
33.10 Opasnost od požara i eksplozije pri gasnom zavarivanju (aceSIen i kiseonik
33.11 Opasnost od nastanka opekotina usled dodira usijanih zavarenih metala ili usled rasipanja užarenih čestica rastopljenog metala prilikom zavarivanja, ili rezanja metala.
33.12 Opasnost od pada predmeta obrade pri podizanju, prenošenj ili postavljanju na mašine i radne stolove.
33.13 Opasnost od oštrih ivica ili šiljaka predmeta obrade (limovi, profili, strugotina na strugu i dr.)
33.14 Opasnost od povrede pri naglom pokretanju predmeta koji se buši na stubnoj bušilici.
33.15 Štetnost od prašine, dima i para koje nastaju usled zavarivanja, rezanja i brušenja metala
33.16 Štetnosti od emulzija za hlađenje i podmazivanje na radnim alatima mašina
33.17 Štetni uticaji UV, 1C i elektro magnetnog zračenja pri upotrebi aparata za elektrolučno zavarivanje
33.18 Štetnosti koje proističu iz fizičkog napora pri manipulaciji prilikom rada sa metalnim komadima većih težina
33.19 Štetnosti usled dugog stajanja pored radnih mašina, nefiziološkog položaja tela pri pripremi za zavarivanje i zavarivanju (klečenje, čučanje i si.)
33.20 Opasnost od unutrašnjeg transporta kretanja autoviljuškara
33.21 Opasnost od klizanja na vlažne i zamašćene podove
33.22 Opasnost od pada sa merdevina pri popravkama elektro instalacija, zameni fluoroscentnih svetiljki i drugim povremenim radovima
33.23 Opasnost od indirektnog dodira delova pod naponom na opremi za elektrolučno zavarivanje i drugim mašinama
33.24 Opasnost direktnog dodira oštećenih kablova električne struje.
33.25 Fizičke štetnosti - buka i vibracije koje nastaju usled rada na mašinama i usled upotrebe ručnog mehanizovanog alata
33.26 Opasnosti od nastanka opekoptina usled dodira usijanih zavarenih metala ili usled rasipanja užarenih čestica rastopljenog metala prilikom zavarivanja
33.27 Opasnost od požara i eksplozija pri gasnom zavarivanju
33.28 Opasnost od klizanja na vlažne i zamašćene podove
33.29 Štetni klimatski uticaji
33.