LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


5. Opasnosti od površina, objekata, predmeta, alata ili materijala sa visokim ili niskim temperaturama
DETALJNE OPASNOSTI    
5.1 Rad podrazumeva korišćenje uređaja koji razvijaju povišenu temperaturu
5.2 Rad podrazumeva korišćenje alata koji se u toku rada greju
5.3 Prilikom obrade i procesa proizvodnje radni komad se greje do temparture koja može izazvati povređivanje
5.4 Spoljašnje površine uređaja imaju povišenu temperaturu i predstavljaju opasnost za zaposlene koji prolaze ili rade blizu njih
5.5 Uređaji i oprema koji se greju u toku rada nemaju odgovarajući sistem za regulaciju temperature grejača
5.6 Vruće površine i delovi opreme, alata i mašina sa kojima radnici dolaze u kontakt nemaju odgovarajuću termičku zaštitu
5.7 Zaposleni ručno prenose predmete i objekte sa povišenom temperaturom na veće razdaljine
5.8 U toku procesa rada može doći do prosipanja, prskanja ili upadanja u fluide sa visokom temperaturom
5.9 Rad se obavlja u neposrednoj blizini neizolovanih parnih instalacija
5.10 Za zagrevanje predmeta koriste se neodgovarajuće i priručne peći
5.11 Manipulacija zagrejanim predmetima se vrši na neodgovarajući način
5.12 Zaposleni ne poseduju odgovarajuća sredstva lične zaštite za rad sa objektima, predmetima i materijalima sa visokim temperaturama
5.13 Rad podrazumeva hlađenje predmeta i objekata na kriogene (veoma niske) temperature
5.14 Rad na otvorenom sa metalnim konstrukcijama ili predmetima pri niskim spoljašnjim temperaturama
5.15 Rad se obavlja u neposrednoj blizini neizolovanih instalacija rashladnih sistema
5.16 Rad se obavlja u hladnjačama i rashladnim komorama
5.17 Zaposleni ne poseduju odgovarajuća sredstva lične zaštite za rad sa objektima predmetima i materijalima sa niskim temperaturama
5.