LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


8. Opasnosti vezane za postojanje gasne instalacije sudova ili instalacija pod pritiskom na radnom mestu i u njegovoj okolini
DETALJNE OPASNOSTI    
8.1 Za rad se koriste oprema i uređaji na gas pod pritiskom koji nisu atestirani
8.2 Boca sa gasom pod pritiskom ima vidljiva oštećenja
8.3 Boca sa gasom pod pritiskom nije pravilno smeštena
8.4 Ventil na boci sa gasom pod pritiskom nije ispravan ili se teško otvara i zatvara
8.5 Gasne instalacije su tako postavljene da može doći do njihovog slučajnog oštećenja
8.6 Zaposleni nisu obučeni za korišćenje opreme i uređaja na gas
8.7 Prostorija u kojoj se koriste uređaji na gas nema mogućnost ventilacije i provetravanja
8.8 Pri radu se koriste sudovi i instalicije pod pritiskom koji nisu pregledani i atestirani
8.9 Sudovi i instalacije pod pritiskom nemaju odgovarajuće sigurnosne elemente ili oni nisu ispravni
8.10 Na sudovima i instalacijama pod pritiskom ne postoje propisani i baždareni merni uređaji
8.