LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


9. Opasnosti vezane za električnu instalaciju, elektro opremu, alate i slično
DETALJNE OPASNOSTI    
9.1 Električna instalacija nije pregledana i ispitana od strane ovlašćene institucije
9.2 Postoje oštećenja izolacije na kablovima kojima se napaja mašina odnosno njeni elementi ili u razvodnim ormanima
9.3 Električna oprema je oštećena ili nije zaštićena od pristupa neovlašćenim licima
9.4 Na sredstvima za rad postoje elektro ormani ili razvodne table koje nisu obeležene propisanim simbolom za opremu pod naponom (IEC-60417-5036 crna munja na žutoj pozadini u crnom trouglu)
9.5 Postoje oštećeni delovi elektro opreme (utičnice, prekidači, tasteri,...)
9.6 Postoji mogućnost da se elektro oprema koristi na neadekvatan način
9.7 Električna oprema se koristi kada je vlažna ili sa mokrim rukama, odnosno u mokroj odeći
9.8 Radne aktivnosti se odvijaju u neposrednoj, potencijalno opasnoj blizini elektro opreme
9.9 U blizini radne zone postoje nepotpuno zaštićene delovi elektro opreme pod naponom
9.10 Postoje delovi sredstava za rad od provodnog materijala koji nisu odgovarajuće uzemljeni
9.11 Postoji opasnost od stvaranja statičkog elektriciteta i elektrostatičkih pražnjenja
9.12 Električne instalacije nisu projektovane, postavljene i ne koriste se tako da predstavljaju opasnost koja može da bude uzrok požara ili eksplozije.
9.13 Zaposleni nisu zaštićeni od opasnog dejstva električne energije, od opasnosti direktnog ili indirektnog dodira instalacija i opreme pod naponom
9.14 Pri projektovanju, postavljanju i izboru zaštitne opreme i uređaja nisu uzeti u obzir vrsta i snaga energije koja se razvodi, spoljašnji uticaji i kompetentnost lica koja imaju pristup delovima instalacija
9.15 Električna instalacija nije projektovana, postavljena i ne koriti se tako da ne predstavlja opasnost koja može da bude uzrok požara ili eksplozije.
9.16 Postoje energetski vodovi (ukopani ili nadzemni)
9.17 Energetske instalacije, koje su izložene spoljnim uticajima, se redovno ne pregledaju i održavaju u ispravnom stanju
9.18 Ne postoji uputstvo za korišćenje elektro aparata i malih električnih uređaja na maternjem jeziku
9.19 Električne instalacije nisu projektovane, postavljene i koriste se tako da predstavljaju opasnost koja može da bude uzrok udara električne struje
9.