LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


10. Opasnosti vezane za mogućnost izbijanja požara na radnom mestu
MOGUĆE MERE    
Obezbediti odgovarajuće skladištenje zapaljivih materija, gde nije povećana maksimalno dozvoljena temperatura u prostoriji sa takvim materijama
Uvesti proceduru propisanog postupanja sa zapaljivim materijama
Sprovesti mere prevencije za uklanjanje izvora vatre
Sprovoditi kontrolu naredbe o zabrani pušenja van prostorija koje su za to namenjene
Obezbediti uputstva na maternjem jeziku za sve zapaljive materije koje se koriste
Ograditi ili na drugi način obezbediti sve opasne zone
Uvesti proceduru izdavanja dozvola za rad sa otvorenim plamenom posebno u opasnim zonama i sredinama
Obezbediti odgovarajuću protivpožarnu opremu (u skladu sa vrstama i količinama zapaljivih materija, veličinom i organizacijom radnog prostora)
Obezbediti redovnu kontrolu rada i servisiranje protivpožarne opreme
Instalirati opremu za alarmiranje i dojavu požara
Napraviti planove evakuacije u slučaju požara
Obezbediti da staze i putevi za evakuaciju u slučaju požara u svakom trenutku budu čisti i prohodni
Obezbediti odgovarajuću protivpožarnu obuku zaposlenih
Organizovati periodične protivpožarne vežbe
Obezbediti da aparat za gašenje požara bude pristupačan, tj. da ne bude zatrpan džakovima. Po mogućnosti protivpožarni aparat postaviti na odgovarajući nosač na zidu na visinu od oko 1,5 m od poda.
Uvesti obavezu provere znanja iz oblasti zaštite od požara
Postaviti znak zabrane pušenja u svakoj radnoj prostoriji
Postaviti uputstva za postupanje u slučaju požara na pogodna mesta
Obavezno kontrolisati da li su svi električni uređaji i uređaji sa toplim površinama ugašeni posle upotrebe
Pravilno obeležiti i osvetliti izlaze iz objekta za slučaj opasnosti
Održavati pristup izlazima iz objekta čistim i prohodnim
Izlazi iz objekta za slučaj opasnosti moraju biti otključani u toku radnog vremena
Obezbediti adekvatno skladištenja zapaljivih materija, objekata i predmeta
U zavisnosti od karakteristika gradilišta, veličine i načina korišćenja prostorija, opreme, fizičkih i hemijskih karakteristika prisutnih materija i najvećeg mogućeg broja prisutnih lica, na gradilištu se mora obezbediti dovoljan broj uređaja i instalacija za gašenje požara i gde je to potrebno, za otkrivanje i javljanje požara
Potrebno je obezbediti uslove za sigurnu evakuaciju lica i imovine u slučaju požara i drugih intervencija