LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


13. Štetnosti vezane za povećani nivo buke i vibracija na radnom mestu
MOGUĆE MERE    
Uvesti redovnu kontrolu nivoa buke u radnim prostorijama
Primeniti tehničke mere za smanjenje buke na izvoru (izolacija vibrirajućih mašine i komponenti tehničkih sistema koji stvaraju buku)
Postaviti izvore buke na što veću udaljenost od zaposlenih
Ograničiti zaposlenima vreme koje provode u prostorijama sa povećanom bukom
Oko mašina i opreme koja emituje buku postaviti akustičke pregrade
Identifikovati zone u kojima je buka povišena i obeležiti ih odgovarajućim znacima koji pokazuju potrebu korišćnje sredstava za zaštitu sluha
Obezbediti zaposlenima odgovarajuća sredstva za zaštitu sluha
Obezbediti da se sredstva za zaštitu sluha koriste i održavaju na odgovarajući način
Obezbediti redovnu kontrolu sluha svih zaposlenih koji izloženi povećanom nivou buke
Sprovesti ispitivanje nivoa vibracija kome su izloženi zaposleni
Izvršiti izolaciju radnog mesta od dejstva vibracija (izolacija sedišta, podova i slično)
Zameniti opremu koja stvara povećani nivo vibracija
Sprovesti proveru tehničke ispravnosti i odgovarajuće intervencije (balansiranje) opreme, mašina i uređaja koji stvaraju povećani nivo vibracija
Koristi posebne dodatke i aposrbere koji ubalžavaju nivo vibracija
Koristiti zaštitnu opremu za ličnu zaštitu koja može da smanji nivo vibracija
Obezbediti redovne medicinske preglede za zaposlene koji rade u uslovima povećanih vibracija