LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


18. Štetnosti koje se odnose na ručnu manipulaciju teretom na radnom mestu
MOGUĆE MERE    
Obučiti zaposlene o načinu pravilne manipulacije teretom
Postaviti štampana i ilustrovana uputstva kako podizati teret u magacinima i skladištima
Obezbediti da zaposleni koji podiže teži ili gabaritno veće predmete ima pomoćnika
Organizovati radne aktivnosti tako da se maksimalno smanji potreba za dizanjem, nošenjem i prenošenjem različitih oblika tereta
Smanjiti težinu predmeta koji se nose kad god je to moguće
Obezbediti zaposlenima ručna kolica ili neko drugo pomoćno sredstvo za prevoz, prenos ili prenošenje tereta
Obezbediti da zaposleni koji podiže teži ili gabaritno veće predmete ima pomoćnika
Staviti zaposlenima na raspolaganje odgovarajuća pomoćna sredstva za podizanje predmeta na visinu (merdevine...)
Obezbediti stabilnost sredstava za rad pri podizanju tereta na visinu
Kod povećanog opterećenja koje predstavlja prekomerno opterećenje za zaposlenog sa smanjenom radnom sposobnošću, obezbediti zamenu zaposlenog
Kod velikog opterećenja – mogućnost prekomernog opterećenja kod zdravih zaposlenih. Potrebno je istražiti mogućnosti za smanjivanje opterećenja zbog ručnog prenošenja tereta
Kod vrlo velikog opterećenja, kad postoji velika mogućnost nastanka zdravstvenih oštećenja zbog ručnog prenošenja tereta, nužna je upotreba odgovarajućih sredstava i opreme ili drugih metoda rada za smanjivanje telesnog opterećenja