LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


25. Opasnosti u poljoprivredi
MOGUĆE MERE    
Obezbediti informacije, uputstva i obuku zaposlenih
Obezbediti da mašine i oprema za rad bude korišćena od strane osposobljenih i ovlašćenih zaposlenih
Obezbediti da sve zaštitne naprave i uređaji na mašinama i opremi za rad budu postavnjeni i da budu u dobrom stanju
Koristiti specijalne držače točkova za držanje širokih zadnjih traktorskih točkova
Obezbediti da kružna testera za rad sa drvetom ima zaštitnu napravu i da se koristi pomoćni pribor za guranje drveta i zaustavljanje povratnog udara
Koristiti odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu kada se radi sa lančanim testerama
Obavljati redovno nadzor i pregled mašina i opreme za rad
Obezbediti da vozila, traktori sa dizalicom ili teleskopski držači materijala budu korišćeni od strane osposobljenog, sertifikovanog i ovlašćenog osoblja
Uvesti sistem: jedan pravac za transport oko farme i specijalnog prostora za okretanje vozila, odvajati vozila od pešačke zone
Redovno proveravati nosivost vozila i komandne jedinice na vozilu za utovar
Obezbediti da sigurnosni pojasevi budu postavljeni i podešeni ukoliko je moguće da se mašina prevrne
Redovan nadzor svakog sredstva i opreme za dizanje
Obezbediti da bočna ogledala budu podešena i u dobrom stanju
Obezbediti da su neoštećena i propisna svetla za rad i indikatori podešena u svim traktorima i opremi i da se održavaju čistim
Obezbediti mapu koja pokazuje lokaciju i visinu električnih instalacija na farmi
Eliminisati zone sa razlikom u visinu, ukoliko je moguće
Urediti na odgovarajući način ograde na opasnim mestima i njeno održavanje u dobrom stanju
Postaviti znakove upozorenja na odgovarajućim mestima
Koristiti dobro postavljene lestve koje su osigurane od pomeranja
Skladištiti lestve na bezbedan način i van domašaja dece
Koristiti pravilno označene kabine platforme za rad na visini, gde je na raspolaganju lift za dizanje i spuštanje opreme, kao i držači materijala
Praviti plastove, gomile prema određenom logičkom redosledu da se obezbedi stabilna struktura
Eliminisati potrebe upotrebe pesticida koji predstavljaju opasnost za zdravu životnu sredinu
Koristiti proizvode koji postavljaju najmanji rizik po zdravlje
Prati prskalice pažljivo posle upotrebe. To činiti daleko od životinja i dece i uz upotrbu sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
Pravilno koristiti sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
Skladištiti pesticide u odgovarajućim skladištima obezbeđenim od neovlašćenog pristupa i obeleženim sa jasnim znakom upozorenja o opasnosti
Čuvati decu daleko od aktivnosti na farmi i saobraćaja
Obezbediti odgovarajući ograđen prostor za igru
Zaustaviti rad kada se deca bez nadzora pojave u radnom prostoru i odvesti ih odatle
Postaviti znakove upozorenja na opasnim mestima i objasniti deci i licima koji se slučajno nađu u radnoj okolini šta to znači
Upozoriti decu i lica koja se slučajno nađu u radnoj okolini na opasnosti i mesta gde njima nije dozvoljen pristup
Obezbediti informacije, uputstva i obuku mladim ljudima koji rade i koji nadziru decu o bezbednom kretanju i ponašanju na farmi
Hranite životinje na bezbedan način
Urediti odgovarajuće kaveze i obezbediti da oni budu u dobrom stanju
Postaviti znakove upozorenja na odgovarajućim mestima
Obezbediti odgovarajuća sredstva za držanje životinja i obezbediti da se oni pravilno koriste
Obezbediti odgovarajuća sredstva za prevoz životinja i njihovo čuvanje u dobrom stanju
Eliminisati izvore opasnih bioloških agensa
Čuvati izvore bioloških opasnosti daleko od lica koja nisu upoznata sa biološkim opasnostima, nisu osposobljeni i obučeni za rad i boravak u radnoj okolini gde su prisutni izvori bioloških agensa, nisu podvrgnuti predhodnim lekarskim pregledima i nemaju propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu
Uređivati odgovarajuće ograde oko opasnih zona i obezbediti njeno dobro stanje i održavanje,
Koristiti mera dezinfekcije
Vršiti redovno vakcinaciju zaposlenih
Obezbediti mera higijene na radu
Koristiti odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu
Obezbediti redovni medicinski nadzor
Urediti odgovarajuće ograde oko skladišnog prostora tečnosti i obezbediti dobro stanje te ograde
Obezbediti dobro stanje prekrivača i poklopaca podzemnih skladišta i rezervoara
Obezbediti dobro stanje prepreka na rampama
Postaviti znake upozorenja na odgovarajućim mestima
Urediti mere preventivnog pristupa skladištima zrnevlja
Postaviti znakove upozorenja na odgovarajućim mestima
Koristiti svetlosne i zvučne signale
Zabraniti pristup neovlašćenim licima radnom mestu
Eliminisati ili sprečiti aktivnost izvora biogasa
Provesti sve preventivne mere za zaštitu ili eliminisanje izvora paljenja
Obezbediti propisnu ventilaciju opasnih zona
Obezbediti odgovarajuće ograde oko opasnih prostora i obezbediti da ta ograda bude u dobrom stanju
Obezbediti mere zaštite od požara
Postaviti znakove upozorenja
Sprečiti samostalni rad u opasnim prostorima
Zaustaviti rad kada se obavljaju poslovi kod kojih se znatno povećava opasnost kada su nepovoljni vremenski uslovi
Urediti pomoćne prostorije za rashlađivanje, zagrevanje, sušenje
Ograničiti vreme provedeno na otvorenom ukoliko bi meteorološki štetno uticali na zdravlje zaposlenog
Koristiti odgovarajuću zaštitnu odeću
Smeju se koristiti samo kardanska vratila, koja je propisao proizvođač i koja su opremljena propisnim zaštitnim napravama
Zaštitna cev i zaštitni levak kardanskog vratila, kao i zaštita priključnog vratila – kao i na uređaju – moraju biti postavljeni i nalaziti se u ispravnom stanju
Kod kardanskih vratila paziti na propisana prekrivanja cevi pri transportu i radu! (Pridržavati se uputstva za rukovanje proizvođača kardanskog vratila!)
Priključivanje i otkačinjanje kardanskog vratila treba vršiti samo pri isključenom priključnom vratilu, isključenom motoru i izvađenom ključu za paljenje!
Uvek paziti na pravilnu montažu i obezbeđenje kardanskog vratila! Sprovesti zaštitu kardanskog vratila tako što će se zategnuti lanci da ne bi došlo do okretanja!
Pre uključivanja priključnog vratila obezbediti da se slaže odabrani broj obrtaja priključnog vratila traktora sa dozvoljenim brojem obrtaja priključnog vratila uređaja (radni broj obrtaja)! Po pravilu iznosi broj obrtaja priključnog vratila 540 o/min (pridržavati se podataka iz tabele o rasipanju).
Lagano zakačinjati traktor i rasipač đubriva.
Pri korišćenju priključnog vratila, koje zavisi od brzine, voditi računa da broj obrtaja zavisi od brzine vožnje i da je pri vožnji u unazad smer obrtanja obrnut!
Pre uključivanja priključnog vratila paziti na to, da se niko ne nalazi u području opasnosti uređaja!
Nikada ne uključivati priključno vratilo pri isključenom motoru
Pri radovima sa priključnim vratilom niko se ne sme zadržavati u po dručju priključnog ili kardanskog vratila koje se okreće
Uvek isključiti priključno vratilo, ako nastanu veliki radni uglovi ili ako vratilo nije potrebno! Isključiti priključno vratilo čim su zatvoreni propusni otvori!
Pažnja! Posle isključivanja priključnog vratila postoji opasnost od zamajne mase! Za to vreme ne približavati se uređaju! Tek kada se uređaj potpuno zaustavi sme se na njemu raditi!
Čišćenje, podmazivanje ili podešavanje uređaja sa pogonom priključnog vratila ili kardanskog vratila se sme obaviti samo pri isključenom priključnom vratilu, isključenom motoru i izvučenim ključem za paljenje!
Odložiti otkačeno kardansko vratilo na predviđeni držač
Nakon otkačinjanja kardanskog vratila zaštitni omotač staviti na okrajak priključnog vratila!
Odmah otkloniti štete, pre nego što se počne raditi sa uređajem