LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


26. Opasnosti u građevinarstvu
MOGUĆE MERE    
Obezbeđivanje da bezbednost i zdravlje budu integrisani u arhitektonski dizajn
Eliminisati rizike od pada obezbeđivanjem odgovarajućih merdevina, (koje će se koristiti uz odgovarajući nagib i biti odgovarajuće osigurane od nepažljivog pokreta).
Projektovati i izgraditi odgovarajuće pristupne staze za krov
Obezbediti da se svako sredstvo za dizanje i alati za dizanje, uključujući njihove sastavne elemente, dodatke, i podršku budu dobrog dizajna i konstrukcije, adekvatno instalirani i korišćeni, servisirani i održavani pod dobrim uslovima, pregledani i testirani od strane kompetentnih lica, (licenciranih društava) u skladu sa zakonom i kojima rukuju zaposleni koji su dobili odgovarajuću obuku
Obezbediti adekvatno i odgovarajuće osvetljenje za svako radno mesto, stepenište i svako drugo mesto na gradilištu gde zaposleni treba da prolaze
Obezbediti adekvatna i odgovarajuća uputstva, upozorenja i odgovarajuće zaštitne naprave za svaku opasnost, pravac bezbednog kretanja i druge neophodne informacije o eventualnim opasnostima zbog izvođenja opasnih radnji
Planiranje i vršenje aktivnosti rušenja samo pod nadzorom kompetentnog lica
Organizovati na odgovarajući način i raspored izgradnju velikih konstrukcija
Preduzeti mere predostrožnosti u slučaju rada sa azbestom, kod održavanja ili rušenja zgrada.
Obezbediti odgovarajući broj sanitarnih uređaja za održavanje lične higijene i pranje, prostorija za ishranu i prostora za sklanjanje i zaštitu tokom prekida rada zbog lošeg vremena
Ugraditi bezbedonosne uređaje koji sprečavaju da klizna vrata iskoče iz šina i da se sruše.
Na vrata i kapije koje se otvaraju na gore ugraditi mehanizme koji sprečavaju njihov pad
Obezbediti zaposlenima da mogu bezbedno da dođu do svojih radnih mesta
Obezbediti gradilište da bude ograđeno, tako da građani ne mogu da mu pristupe
Obezbediti mere za zaštitu građana (npr. koji prolaze pored gradilišta)
Vrata i kapije duž saobraćajnih površina za evakuaciju moraju da budu obeleženi na odgovarajući način
U neposrednoj blizini kapija koje su pre svega namenjene za prolaz vozila, moraju da budu i posebna vrata za prolaz lica, ukoliko prolaz lica kroz te kapije nije bezbedan. Ta vrata moraju biti vidno obeležena i uvek prohodna
Obezbediti da vrata na mehanizovani pogon uvek funkcionišu tako da zaposleni nisu izloženi opasnostima od nastanka povreda. U vrata ugraditi zaštitnu blokadu za trenutno zaustavljanje koja mora da bude lako uočljiva i pristupačna. Ukoliko se, u slučaju nestanka napajanja, vrata ne otvaraju automatski, mora biti moguće ručno ih otvoriti
Obezbediti mesta za pružanje prve pomoći i zdravstvenih pregleda
Obezbediti da objekti imaju svu potrebnu infrastrukturu i stabilnost koja odgovara njihovoj nameni
Vrata za evakuaciju u slučaju opasnosti moraju se otvarati u pravcu izlaza iz objekta
Obezbediti da vrata za evakuaciju u slučaju opasnosti ne budu zaključana ili na drugi način blokirana tako da ih svako lice koje treba da ih koristi može lako i brzo otvoriti
Korišćenje propisanih sredstava i oprema za ličnu zaštitu na radu, na svim gradilištima bez obzira na radove koji se izvode i vreme zadržavanja je obavezno
Onemogućiti korišćenje kliznih ili rotacionih vrata, kao vrata za evakuaciju u slučaju opasnosti.
Izvesti da prozore i krovne prozore mogu otvarati, zatvarati, svi zaposleni bez posebnog podešavanja na bezbedan način
Obezbediti da prozori i krovni prozori kada su otvoreni, u takvom položaju ne izazovu opasnost za zaposlene
Prozori i krovni prozori moraju biti projektovani i izvedeni sa opremom ili na drugi način opremljeni uređajima koji omogućavaju njihovo čišćenje bez opasnosti po zaposlene koji obavljaju taj posao i ostale zaposlene koji se nalaze u neposrednoj blizini
Obezbediti da položaj, broj i dimenzije vrata i kapija kao i materijali od kojih su izrađeni budu određeni u zavisnosti od prirode i namene prostorija ili prostora
Providna vrata obeležiti odgovarajućim, lako uočljivim oznakama
Obezbediti da salonska vrata i kapije budu providne ili da imaju providne površine
Providne ili prozračne površine na vratima i kapijama izraditi od bezbednih (nezapaljivih i nelomljivih) materijala. U slučaju loma vrata ili kapije, obezbediti da zaposleni ne pretrpe povredu ili da se te površine zaštite od loma
Gde upotreba opreme i prostorija to zahtevaju, u cilju zaštite zaposlenih saobraćajne površine za kretanje zaposlenih moraju biti jasno i vidno označeni. Jasno i vidno označiti gde je upotreba opreme i gde su prostorije u kojima se nalaze elektro, gasna i druga postrojenja u cilju bezbednosti zaposlenih.
Pokretne stepenice i staze moraju da funkcionišu bezbedno. Pokretne stepenice i staze moraju da budu opremljene sa svim neophodnim zaštitnim uređajima i lako uočljivim i dostupnim zaštitnim blokadama
Radne prostorije moraju imati dovoljnu površinu poda i visinu tako da je zaposlenima omogućeno da bezbedno obavljaju svoj rad, bez rizika po njihovu bezbednost, zdravlje i blagostanje na radu
Pokretne ili nepokretne radne površine, bez obzira na visinu na kojoj su postavljene, moraju da budu stabilne i čvrste, uzimajući u obzir broj zaposlenih koji ih koristi, najveću nosivost i raspodelu opterećenja, spoljne uticaje kojima su izloženi
Ako oslonci i druge komponente potporne konstrukcije radne površine nisu sami po sebi stabilni, njihova stabilnost se mora obezbediti odgovarajućim bezbednim metodama učvršćivanja da bi se sprečila slučajna ili neočekivana pomeranja cele konstrukcije ili pojedinih njenih delova
Stabilnost i čvrstoća radnih površina moraju se na odgovarajući način proveravati, a naročito kod svake promene nivoa po visini ili dubini
Ograditi gradilište da bude obezbeđeno tako da lica, životinje i vozila ne mogu da mu pristupe bez kontrole
Obezbediti u radnoj okolini odgovarajuće znake zabrana, uputstava o bezbednom radu i kretanju, upozorenja o pravcima i zonama bezbednog kretanja
Obezbediti da radne prostorije moraju imaju dovoljnu površinu poda i visinu tako da je zaposlenima omogućeno da bezbedno obavljaju svoj rad, bez rizika po njihovu bezbednost, zdravlje i blagostanje na radu
Osloncima i drugim komponentama, potpornim konstrukcijama, radnim površinama, stabilnost obezbediti odgovarajućim bezbednim metodama učvršćivanja da bi se sprečila slučajna ili neočekivana pomeranja cele konstrukcije ili pojedinih njenih delova
Obezbediti da pokretne ili nepokretne radne površine, bez obzira na visinu na kojoj su postavljene, budu stabilne i čvrste, uzimajući u obzir broj zaposlenih koji ih koristi, najveću nosivost i raspodelu opterećenja, spoljne uticaje kojima su izloženi
Obezbediti da pokretne stepenice i staze budu opremljene sa svim neophodnim zaštitnim uređajima, da su lako uočljive i dostupne zaštitne blokade.
Preduzeti mere predostrožnosti u slučaju rada sa azbestom, kod održavanja ili rušenja zgrada.
Ugraditi bezbedonosne uređaje koji sprečavaju da klizna vrata iskoče iz šina i da se sruše.
Obezbediti da pokretne stepenice i staze funkcionišu bezbedno.
Obezbediti da u radnoj okolini svi koji su ugroženi od eventualnog povređivanja koriste adekvatna sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu
Obezbediti bezbedan rad kada za vreme radova u zemljanim materijalima postoje pojave štetnih, zapaljivih i eksplozivnih materija,
Zabraniti zaposlenima za vreme zemljanih radova da ulaze pre nego što se utvrdi da štetne, zapaljive i eksplozivne materije nisu prisutne odnosno da je njihovo postojanje svedeno na bezopasne količine.
Pri izvođenju zemljanih radova, provoditi posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu protiv obrušavanja, odrona pri iskopima, nasipanju ili izradi kosina, mere za sprečavanje klizanja okolnih zemljanih slojeva, mere protiv nepovoljnog dejstva podzemnih i površinskih voda i druge mere za obezbeđenje mesta rada i kretanja zaposlenih
Posebne mere zaštite od obrušavanja preduzimati pri iskopima dubljim od 1,0 m ili nasipima višim od 1,0 m
Oplate postavljati tako da prihvataju zemljane pritiske sa strana iskopa i da ih prenose na unutrašnje elemente podgrade koji će ove sile međusobno raspodeliti i uravnotežiti.
Oplatu postaviti tako da ne bude proređena da se zemljani materijal ne može obrušiti u rov.
Kod zemljanih iskopa rastresitih materijala elementi oplate međusobno priljubiti, a sa spoljne strane oplate šupljine u zemljanom materijalu zatrpati, da ne dođe do deformacije oplate usled pritisaka sa druge strane.
Onemogućiti da horizontalni unutrašnji elementi podgrade menjaju položaj pod opterećenjem, međusobno ih čvrsto povezati između horizontalnih podužnih nosača oplate, po potrebi, postaviti vertikalne stubove
Obezbediti pad sa visine: Zaposlenih, alata, pribora, materijala, upotrebom adekvatnih zaštitnih mera
Sanirati neravne površine kako bi se sprečilo zadržavanje tečnosti na putevima i stazama
Obezbediti da površine na radnom mestu budu uređene tako da se zaposleni mogu nesmetano kretati pri obavljanju poslova, uzimajući u obzir svu opremu ili uređaje koji se koriste na tim površinama, a spuštene nivoe obeležiti.
Obezbediti na gradilištu odgovarajuće znake obaveštenja i upozorenja
Primeniti mere za sprečavanje pada zaposlenih i predmeta sa visine
Urediti gradilište u skladu Elaboratom o uređenju gradilišta, shodno Uredbi o privremenim i povremenim gradilištima