LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


27. Opasnosti u industriji plastike
MOGUĆE MERE    
Obezbediti sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, kao i njihovu upotrebu (ukoliko se zaposleni oglušuje o ovu obavezu posle višestopnih opomena isključiti zaposlenog sa radnog mesta i pokrenuti disciplinski postupak)
Sve akcidente analizirati i propisati adekvatne preventivne mere
Redovno provoditi obuku i proveru obučenosti zaposlenih u bezbednom radu itd.
Uskladiti sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu prema potrebama za određene vrste poslova i prema standardima
Pravilno proceniti mogućnosti sa potrebama, a ukoliko se povremeno povećava obim poslova angažovati dodatnu radnu snagu (sezonce)
Obezbediti ispravnost uklopnih sklopki, postavljanje dodatnih osigurača, a po potrebi i dvoručno uključivanje mašina
Postaviti improvizovane zaštite koje onemogućavaju pristup rukama u opasne zone u kojim može doći do povreda zaposlenog
Onemogućiti korištenje ne bezbednih prolaza u kojima postoji mogućnost da zaposleni bude priklješten ili udaren
U situacijama kada ne postoji prekidač ili ventil, a može doći do izlevanja ili curenja ulja iz mašina, obezbediti posude ili tankvane koje mogu prihvatiti celokupnu količinu ulja ili drugog opasnog ili zapaljivog sadržaja
Obezbediti uputsva za pravilnu, bezbednu i održavanje mašina na maternjem ili dvojezičnom jeziku
Uskladiti periodičnu kontrolu održavanja mašina upoređujići ih sa uputstvima proizvođača
Periodične preglede redovno vršiti u propisanim rokovima kod ovlašćenih licenciranih organizacija
Pri radu sa alatima i predmetima koji imaju oštrice ili šiljate delove neophodno je biti oprezan, oštrice okretati od sebe, odlagati na propisano mesto u orginalnu ambalažu (kutije, futrole i td.)
Obezbediti uputstva o bezbednom radu na maternjem jeziku ili po mogućnosti dvojezično
Alate koristiti, održavati, odlagati i ambalažirati na propisan i bezbedan način
Materijale, sirovine uredno slagati i odlagati na bezbedan način (van puteva, prolaza, obezbediti ih od obrušavanja, ambalažirati ih u orginalnu ambalažu, obezbediti da materijali i sirovine ne budu izvor gorenja ili samo gorivo)
Ublažiti, zaštititi ili upozriti na opasnost od povišenih pragova, neravnina ili predmeta koji pričinjavaju prepreke
Obezbediti pristup zaposlenih u zahvat pokretnih delova (sprečavanjem prolaza ili adekvatnim zaštitnim napravama)
Obeležiti radni prostor na propisan način, koji upozorava da nepozvana lica ulaskom u obeleženi radni prostor umanjuju bezbednost i povećavaju opasnost kako za sebe tako i za samog rukovaoca mašinom
Pri radu neophodno je biti koncetrisan da se ne prave pokreti koji mogu imati za posledice povrede, rušenje (sirovina, materijala, alata ili iznenadno uključivanje mašine)
Obezbediti pomćna sredstva za podizanje, guranje i vučenje tereta
Redovno održavati podne površine čistim, suvim i po potrebi tretirati antiklizajućim hemijskim sredstvima
Obezbediti objekte i predmete ispod kojih se prolazi od rušenja ili zarušavanja
Obezbediti da zaposleni rukuju i rade sa opasnim materijama u skladu sa uputstvima proizvođača
Opasne materije menjati sa manje opasnim ili bezopasnim materijama ili sredstva rada koja u svom radu stvaraju (opasne produkte, buku, prašinu i td.), menjati sredstvima rada koja predstavljaju manju opasnost za zaposlene i radnu okolinu
Zabraniti rad sa opasnim hemikalijama suprotno uputstvima za pravilnu upotrebu
Obezbediti adekvatne upijače, usisivače ili aspiratore para i prašine i postaviti ih pravilno i na propisan način
Obezbediti adekvatnu i dovoljnog kapaciteta ventilaciju
Obezbediti adekvatnu zaštitu organa za disanja pri radu sa hemikalijama u obliku spreja
Upoznati zaposlene pre početka rada sa opasnim hemikalijama sa opasnostima i rizicima koji su posledica rada sa takvim hemikalijama
Obezbediti za zaposlene adekvatna (propisana) sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu za određene delatnosti i obezbediti da zaposleni redovno koriste propisana sredstva
Za veće terete obezbediti pomoćna sredstva za guranje, vučenje, dizanje ili pomoćnika
Za podizanje teških tereta obezbediti sredstva za podizanje većih tereta
Obučiti zaposlene pravilnom dizanju, nošenju i spuštanju tereta
Kod poslova koji zahtevaju jednolične ponavljajuće pokrete, povremeno menjati poslove i radne zadatke kako nebi došlo do premora i gubljenja koncetracije pri radu
Uvežbavati zaposlenog da jednolično ponavljajući potezi koji se odvijaju u kratkom vremenskom intervalu da taj rad postane rutina i da na njegovo zdravlje ostavlja najmanje posledice na njegovo psihofizičko zdravlje
Za zaposlene koji rade u neprijatnim položajima (stešnjeni, zgrčeni, sa rukama iznad nivoa ramena), neophodno je češće menjati vrstu poslova kako bi promenili položaj, a u pauzama upražnjavati gibanje i istezanje mišića
Iznaći način izvršenja radova koji neće zahtevati da se obavlja povijenih leđa
Za zaposlene koji duže rade u istom položaju, neophodno je češće menjati vrstu poslova kako bi promenili položaj, a u pauzama upražnjavati gibanje i istezanje mišića
Ako je neophodno da zaposleni izvršava svoje poslove u stešnjenom prostoru, nastojati da taj prostor bude svetal, prozračan kako nebi na zaposlenog ostavljao utisak teskobe
Pri velikoj buci koristiti sredstva za zaštitu sluha, a u međusobnoj komunikaciji nastojati da što manje koriste glas, kako im nebi prešlo u naviku da komuniciraju povišenim glasom van prostora u kom je velika buka
Ukoliko se buka ne može umanjiti ili se izvori izmestiti neophodno je koristiti sredstva za zaštitu sluha, a u međusobnoj komunikaciji nastojati da što manje koriste glas, kako im nebi prešlo u naviku da komuniciraju povišenim glasom van prostora u kom je velika buka
Obezbediti zaštitnike sluha od buke
U uslovima kada poslodavac izbegava da zameni mašine koje stvaraju veliku buku sa mašinama sa smanjenom bukom, predstavnici zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu sa licem za bezbednost i zdravlje na radu i drugim strukturama, medecinom rada, inspekcijom rada pokušati ubediti poslodavca u neophodnost zamene mašina koje prave visoku buku
Zabraniti zaposlenima mlađim od 18 godina da rade sa opasnim hemikalijama i da se kreću u njihovoj blizini
Osposobiti za bezbedan rad i zabraniti rad bez nadzora zaposlenima mlađim od 18 godina sa mašinama koje su izvori opasnosti
Zaposlenima mlađim od 18 godina zabraniti da podižu teret veći od 14 kilograma, obezbediti mu sredstva za podizanje i prenošenje tereta ili pomoćnika
Povremeno inicirati rasprave o procesu rada u kojima uključivati što više zaposlenih pri čemu razmenjivati znanja i iskustva uvažavajući mišljenje svih stvarajući bolje, praktičnije i ekonomičnije koncepte procesa rada
Razvijati međuljudske odnose i stvarati uslove u kojim je pomoć i saradnja sa drugim kolegama interes i zadovoljstvo
Učiniti da saradnja između zaposlenih i predpostavljenih bude obostrana korist i da povećava uspešnost izvršavanja procesa rada
Uslovi rada, dolazak na posao i odlazak sa posla, kao i adekvatna materijalna naknada, neophodni su da se uspostave u skladu zakona kako smenski rad nebi predstavljao opterećenje
Uslove rada dovesti na nivo neophodan za zdrav i bezbedan rad kako bi se umanjilo odsustvovanje sa posla zbog loših uslova rada