LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


28. Opasnosti pri upravljanju plovnim objektima u rečnom saobraćaju
MOGUĆE MERE    
Obezbediti da na svim potrebnim mestima da se spreči "U" ili "SA" postoji zaštitna ograda koja odgovara visina ograde na prelazima (mostovima) nije ispod 1,25 m
Opravku i rukovanje električnom instalacijom obavezno moraju vršiti samo ovlašćena lica
Prolazi duž obale luke koji služe za lučko transportni rad su ne sme da budu manje širine od 2,50 m
Na električne ručne prenosne svetiljke i njihovu instalaciju primenjivati zaštitne mere predviđene Pravilnikom o zaštitnim merama protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama
U opasne zone: prostore u koje može doći do povrede usled zahvatanja delova tela i odeće pokretnim delovima postaviti ili zabraniti skidanje zaštitnih naprava, postaviti Upozorenja opasnosti ili zabrane pristupa
Pokretne delove zaustavljati isključivo kočionim uređajima
Zaposleni određen za davanje signala (signalist, mašinist) dizaličaru (vinčmanu) i lučkim zaposlenima, za vreme dizanja, prenošenja i spuštanja tereta dizalicom ne sme vršiti istovremeno i neki drugi posao
Zaposlenima je strogo zabranjeno samovoljno uklanjati i premeštati zaštitne ograde, platforme, stepenice, naprave ili druga sredstva za zaštitu, postavljena radi osiguranja zaposlenih od povreda pri radu
Ako su zaštitna sredstva, uklonjena uz prethodnu saglasnost neposrednog rukovodioca, obavezno ih vratiti na svoja mesta čim je prestala potreba za njihovim uklanjanjem i o tome obavestiti Lice od koga je dobijena saglasnost za njihovo uklanjanje
Podešavanje pritiska u vazdušnim i hidrauličnim instalacijama obavezno mora vršiti ovlašćeno i ne stručno lice sa odgovarajućim instrumentima
Ukrcavanje i iskrcavanje punih boca sa komprimiranim gasovima dizalicom vršiti isključivo u za to opremljenim sanducima ili čeličnim mrežama
Električna pumpa za vodu kada se spušta i diže iz vode zabranjeno je to činiti pomoću njenog napojnog električnog kabla
Sudovi pod pritiskom obavezno moraju imati ventil sigurnosti i manometar
Spajanje cevi i creva za protok tečnosti ili gasa, na mašinama ili gasnim bocama obavezno vršiti na ne propisan i odgovarajućim stegama
Sudovi pod pritiskom koja podležu atestiranju, obavezno atestirati u predviđenom roku
Dizalicom na plovnom objektu mogu rukovati samo Zaposleni koji su zdravstveno sposobni i stručno osposobljeni za bezbedan rad
Sajle, kuke, lanci i uređaji za dizanje moraju biti ispravni, atestirani i označeni žigom ili tablicom sa dozvoljenom nosivošću
Pri opravci utovarnih korpi ili drugih sredstava rada, a koje su podignute ili vise u vazduhu obavezno postaviti propisane podmetače
Za vreme rada zaposlenih na brodu, prolazi do radnih mesta, brodska skladišta moraju biti osvetljeni odgovarajućom svetlošću jačine ne manjom od 150 luksa
Na brodu mora biti propisan broj (5%) osposobljenih za ukazivanje stručne prve pomoći povređenom
Na brodu mora biti kompletno sanduče (u skladu sa brojem posade), za ukazivanje prve pomoći povređenom
Prolazi za evakuaciju, prilazi elektro ormanima, prilazi ventilima za zatvaranje vode, gasa ili nekog drugog medija moraju biti slobodni i na njima se nesmeju nalaziti uređaji za lučko - transportni rad, naprave za privezivanje brodova i uređaji za osiguranje ljudi i tereta pri radu i td.
Putevi, prolazi na brodu i luci nesmeju biti zatrpani otpadnim i drugim sličnim materijalom i na njima ne sme biti ne zaštićena udubljenja
Za silaženje u skladišta na brodu niže od 1,50 m od nivoa palube, lestvice za spuštanje u brodska skladišta ne smeju se koristiti pokretne lestvice koje nisu čvrste (drvene ili gvozdene), moraju biti osigurane kukama na gornjem kraju ili drugim zaštitnim napravama protiv klizanja - na donjem kraju
Za silaženje u skladište plovnog objekta unutrašnje plovidbe, stepenice za spuštanje u skladišta moraju biti najmanje širine 1,20 m, i osigurane od pomeranja kao i imati nagib veći od 65°
Na delu obale, luke koji služi isključivo za lučko transportni rad ne sme biti ugrađena (stalna ograda) kamena ili betonska stepeništa
Zaposleni u Luci i na brodu obavezni su da koristite propisane zaštitne naprave, sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, i da se pridržavaju svih mera bezbednosti i zdravlja na radu kao i uputstava koji se odnose na sprečavanje nesrećnih slučajeva ili na opštu bezbednost zaposlenih u radnoj okolini