LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


31. Opasnosti za trudnice i majke koje doje, zaposlene sa invaliditetom, ostalo
MOGUĆE MERE    
Trudnicama i majkama koje doje mora se obezbediti da, u odgovarajućim uslovima, legnu i odmore se
Radna mesta moraju da budu organizovana tako da se uzme u obzir pristupačnost radnog mesta (vrata, prolazi, stepeništa, pomoćne prostorije i dr.) zaposlenima sa invaliditetom
Spoljne granice i krug gradilišta moraju da budu obeleženi oznakama i izvedeni tako da budu jasno vidljivi i prepoznatljivi
Zaposlenima na gradilištu mora da bude obezbeđena dovoljna količina vode za piće i po mogućnosti i druga bezalkoholna pića kako u pomoćnim prostorijama tako i u blizini radnog mesta
Zaposlenima mora da budu: Obezbeđene posebne prostorije sa zadovoljavajućim higijenskim uslovima za uzimanje hrane i kada je to potrebno, obezbeđene prostorije za pripremu hrane u zadovoljavajućim higijenskim uslovima