LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


32. Opasnosti pri radu u restoranima, kafićima, barovima i kuhnjama
MOGUĆE MERE    
Obezbediti ispitavanje razloga svake nezgode koja se desila da bi se sprečilo njeno ponavljanje
Izvršiti obuku zaposlenih za bezbedno obavljanje svojih poslova
Rasčistiti materijale, otpatke i sl. da ne budu u stanju nereda
Obezbediti da radna sredina bude čista i uredna
Obezbediti uslove za zaposlene, u smislu umanjenja ili eliminisanja neravnine i ukloniti predmete zbog koji su zaposleni izloženi riziku pada zbog predmeta na podu ili neravnog poda
Urediti prostor između prostora za usluživanje i kuhinje, tako da ne predstavlja mogućnost od sudaranja zaposlenih pri radu
Upozoriti zaposlene da rad pri kome prave neprikladne pokrete ili okrete tela može biti opasan
Obezbediti opremu za podizanje, vučenje ili voženje tereta težine preko 11 kg
Postaviti prenosne znake upozorenja na podovima koji su povremeno klizavi. Izvršiti posušivanje i tretiranje podova hemijskim sredstvima.
Osposobiti zaposlene u postupku za slučaj požara i obezbediti sredstva i protivpožarnu opremu za gašenje početnih požara, (aparate PPZ)
Izvršiti mehaničku zaštitu koja zaposlenima onemogućava kontakt sa električnom strujom
Obezbediti da se grnčarija ne smešta visoko ili da se eliminiše mogućnost od rušenja pri spuštanju
Onemogućiti pristup vrućim predmetima ili sredstvima rada ili zaposlene koji su izloženi riziku od opekotina ili oparotina, obezbediti odgovarajućim sredstvima, zaštitnom opremon i uputstvima
Zaposlenima obezbediti, prirodnim ili veštačkim putem, radni prostor u kome temperatura nije veća od 25° ili niža od 18° pri normalnim spoljašnjim temperaturama
Obezbediti radni prostor u kome nema promaje
Zaštitnim merama obezbediti radni prostor zaposlenima da ne dolazi do protoka hladnog vazduha ili zračenja
Zameniti podnu oblogu (tepihe) i popuniti neravnine zidne površine
Postaviti upozorenja zabrane pušenja u zatvorenom prostoru
U zagušljivim prostorima obezbediti prirodnu ili veštačku ventilaciju
Sanirati prostore kroz koji voda prolazi kroz krovove, zidove ili plafone
Eliminisati pojavu buđi i vlage u radnom prostoru zaposlenih
Zaposlenima obezbediti propisanu jačinu osvetljenja u radnoj sredini
Zaštitnim sredstvima (zastorima, venecijanerima) ili na drugi način onemogućiti da svetlo blješti kroz prozore
Radni prostor zaposlenih veštačkim svetlom dovesti do propisane jačine osvetljenja
Obezbediti u radnoj prostoriji propisanu jačinu osvetljenja i veštačku ventilaciju
Eliminisati eho iz radnih prostorija zaposlenih, (zvučnu izolaciju)
Postaviti upijače zvuka
Obezbediti pomoćna sredstva ili pomoćnika zaposlenima kada moraju podizati ili prenositi teške predmete
Obezbediiti zaposlenima da teške predmete ili terete ne prenose ručno sa jednog mesta na drugo, već uz upotrebu kolica ili pomagala namenjenim za konkretne prilike
Osposobiti zaposlene da podižu i prenose terete čija je težina preko 3 kg da to čine pravilno bez posledica i mogućnosti profesionalnog obolenja
Osposobiti zaposlene da teret koji dižu iznad visine ramena ili ispod visine kolena, čine to u pravilnom radnom položaju
Za opremu kojom se vrši posluživanje na kolicima (koja se vuku ili guraju) obezbediti dovoljan prostor bez prekida, promene nivoa i neravnina
Obezbediti konstrukciona rešenja, za bezbedno kretanje zaposlenih koji peške prenose ili prevoze terete
Osposobiti da zaposleni vučenje ili guranje predmeta obavljaju u pravilnom položaju
Obezbediti ispravna sredstva za vučenje ili guranje (kolica) za zaposlene koji vuku ili guraju teške stvari
Oprema i sredstva rada moraju se redovno održavati prema uputstvu proizvođača a neispravna moraju se popraviti ili zameniti ispravnim
Oprema i sredstva rada na kojim se radi moraju se prilagoditi potrebama i uslovima rada koja se obavezno moraju koristiti prema uputstvu proizvođača
Zaposlenima koji rade u nezgodnim položajima neophodno je obezbediti promenu položaja i pauze za vreme kojih bi se razgibavali i istezali
Omogućiti zaposlenima koji rade savijenih leđa ili napred savijenog vrata, često menjaju položaj i povremeno prave pauze da bi se istezali ili razgibavali
Organizovati rad zaposlenima da u toku svog rada ne prelaze velike razdaljine
Omogućiti zaposlenima koji rade u istom položaju duže vreme, često menjaju položaj i povremeno prave pauze da bi se istezali ili razgibavali
Organizovati rad u radnom prostoru koji je skučen, da u njemu boravi i radi manji broj zaposlenih
Zaposlenima koji moraju da rade veoma brzo obezbediti pomoć ili bolju organizaciju rada
Obezbediti zaposlenima koji često rade prekovremeno da se dovoljno odmore
Zaposlenima koji se na radnom mestu sreću sa emotivno stresnim situacijama pružati psihičku i psihološku pomoć
Zaposlenima savetovati i prenositi iskustva starijih i iskusnijih u načinima i metodama da na radnom mestu sakrije svoje emocije
Usaglašavati zahteve kako bi smanjile protivrečnosti i konfliktne situacije
Poslovi i radni zadaci ne smeju se izdavati sa ciljevima koji su nejasni zaposlenima
Omogućiti zaposlenima da imaju više uticaja nad poslovima koje obavljaju
Omogućiti da zaposleni imaju uticaja nad rezultatom svoga rada
Omogućiti da zaposleni imaju više uticaja pri kreiranju poslova koji obavljaju
Organizovati rad u kome su zaposleni više upućeni jedni na druge pri čemu omogućiti punu podršku od kolega
Zaposlenima omogućiti punu podršku od strane menadžmenta, predpostavljenih i samog poslodavca
Zaposlenima omogućiti učenje novih stvari kroz svoj rad, putem seminara, savetovanja, sajmova, raznih smotri i dr.
Obezbediti da zastrašivanje ili uznemiravanje zaposlenih na radnom mestu bude onemogućeno
Uspostaviti jasne kriterije da bi menadžment lakše i korektnije prepoznati i oceniti rad zaposlenih
Obezbediti efikasnu i brzu zaštitu zaposlenih u slučajevima kada može da dođe do nasilja ili uvreda od strane mušterija
Obezbediti da zaposleni koji često rade van normalnog radnog vremena npr. u ranim jutarnjim časovima ili noću rade u potpuno bezbednim radnim uslovima
Stvoriti bezbedne uslove za rad i otkloniti ili maksimalno umanjiti razloge zbog kojih zaposleni u radnoj okolini su prinuđeni da vanredno odsustvuju sa posla zbog bolesti
Umanjiti nagle klimatske ili temperaturne promene u radnoj okolini osavremenjavanjem tehnike i tehnoloških procesa, kao i upotreba adekvatnih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u uslovima naglih klimatskih i temperaturnih promena kako bi se smanjilo odsustvo zaposlenih zbog bolesti
Zaposlenima zabraniti nepotrebne rizike zbog ne korištenja sredstva i opreme za ličnu zaštitu na radu
Ispitati uzrok svakog akcidenta i predvideti mere bezbednosti da bi se sprečilo njegovo ponovno dešavanje
Osposobiti zaposlene da bezbedno izvode svoje radne zadatke i trajno pratiti nivo usvojenih mera i postupaka
Organizovati rad u kome će se zaposlenima omogućiti da imaju dovoljno potrebnog vremena da bi posao obavili na ispravan i bezbedan način
Onemogućiti zaposlene da mogu slučajno pokrenuti mašine
Zabraniti rad sa mašinama koje imaju nezaštićene pokretne delove, odnsno sa kojih su skinute zaštitne naprave
Zabraniti rad sa mašinama koje nemaju „panik prekidač” (emergency stop – prekidači za havarijsko isključivanje)
Obezbediti uputsva za bezbednu upotrebu i održavanje mašina kojima nedostaju instrukcije (uputstva) itd.
Obezbediti da se mašine isključivo održavaju prema uputstvima proizvođača
Osposobiti zaposlene za bezbedan rad sa oštrim predmetima i alatima, a zabraniti rad zaposlenima ako je nepropisan i bez zaštitnih naprava pri čemu se ne koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu.
Zabraniti rad zaposlenima ako na nepropisan način rade sa alatima za brušenje, šivenje, glačanje, sečenje itd. (bez dovoljno pažnje, nemarno)
Obezbediti uputstva za pravilnu i bezbednu upotrebu, održavanje sredstava rada itd.
Obezbediti da se tehnička pomagala održavaju prema proizvođačkim uputstvima
Uspostaviti postupke zaposlenih i obavezati ih da ostavljaju na određena mesta alate, materijale smeće i otpatke, u cilju zdrave radne okoline
Obezbediti da radni prostori budu čisti i uredni
Obezbediti da spoljno odlagalište smeća bude dobro organizovano, npr. dobro osvetljeno, svetlo, lak pristup itd.