LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


33. Opasnosti pri radu u metalnoj industriji
MOGUĆE MERE    
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad
Upotreba pomičnog štitnika stezne glave na strugu
Upotreba štitnika rezne - brusne ploče na brusilicama
Upotreba standardizovane radne odeće (F.C. 007)
Zabrana upotrebe nakita i dr odevnih ili sličnih predmeta
Postavljanje štitnika ispred pritiskivača i noža makaza
Pravilno pričvršćivanje predmeta obrade u steznu glavu - šiljak
Izbor adekvatne brzine struganja i posmaka prema predmetu obrade
Pravilno pričvršćivanje predmeta obrade adekvatnim steznim alatom na radnim stolovima
Po stezanju predmeta obrade ukloniti ključ iz stezne glave
Obavezna upotreba zaštitnih naočara sa prozirnim staklom i bočnom zaštitom ZN-2 (Z.B 1.200)
Dosledna primena uputstva za rad pri izvođenju radova gasnog zavarivanja
Postavljanje zaštitnih negorivih paravana na stalnom mestu za zavarivanje i pomičnih paravana na privremenim mestima za zavarivanje
Redovna upotreba sredstava i opreme za ličnu zaštitu pri izvođenju radova zavarivanja (Podkolenica - kožna Z.B 1.070)
Zaštitne kožne rukavice - duge sa mandzetnama i pet prstiju rukavice za zavarivače Z.B1.023 /EN 374:1994/
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad (prenos tereta ne vršiti samostalno)
Zabrana kretanja u manipulativnom prostoru viljuškara
Postavljanje štitnika od prskanja emulzionih sredstava i redovno održavanje poda
Obavezna upotreba propisanih zaštitnih cipela sa ČK Z.B1.210 /EN344:1992/
Obavezno korišćenje alata za uklanjanje strugotine
Upotreba sredstava i opreme za ličnu zaštitu (zaštitnih kožnih rukavica - Z.B. 020, radne odeće -F.C. 007 i zaštitnih cipela sa CK Z.B1.210 /EN 344:1992/)
Upotreba bezbednih dvokrakih lestvi pravilno postavljanje istih
Obavezna upotreba steznog alata pri bušenju (zabrana držanja rukom predmeta koji se buši)
Propisno izveden sistem zaštite od napona dodira na mašinama i drugoj opremi
Oštećene kablove električne struje zameniti ispravnim i izvršiti zaštitu od mehaničkog oštetećenja
Pravilno utemeljenje i održavanje mašina i ručnog mehanizovanog alata
Redovna upotreba štitnika - antifona za zaštitu sluha Z.B1 350
Upotreba zaštitnih maski sa filterima
Kvalitetan odabir emulzije za hlađenje i podmazivanje sa minimalnim sastavom štetnih materija - Emulziju ne dodirivati rukama
Obavezna upotreba zaštitnih rukavica, - Lična higijena
Obavezna upotreba sredstava i opreme za ličnu zaštitu (Zaštitna maska za el. varioce Z.B 1.030 /EN 175: 1997 sa adekvatnim staklima za zavarivanje - Z.B 1.250; kožna kecelja -Z.B 1.006; zaštitne naočare sa preklopnim okvirom i tamnim staklom ZNT-2 za gasno zavarivanje - Z.B 1.201 / EN 374:1994; zaštitne kožne rukavice - duge sa mandzetnama i pet prstiju -rukavice za zavarivače i zaštitno odelo
Obavezno korišćenje ručnih ili mehanizovanih uređaja za dizanje ( koturače, vitla, dizalice i dr.), podizanje i prenošenje tereta većih težina ne vrši pojedinac, osposobljavanje zaposlenih za pravilno podizanje tereta
Prenošenje i podizanje tereta većih težina ne vrši pojedinac
Osposobljavanje zaposlenih za pravilno podizanje tereta
Obezbediti kratkotrajne pauze u toku rada
Obezbediti korišćenje radnih stolova pri obradi metala
Izbegavati prekovremeni rad
Češće pauze pri prekovremenom radu
Obavezna upotreba steznog alata pri bušenju (zabrana držanja rukom predmeta koji se buši)
Redovno ispitivanje instalacija i opreme pod naponom. Upotreba samo ispravnih elemenata
Zaštita kablova na prelazu preko oštrih ivica
Ugradnja lokalne ventilacije na stalnom mestu za zavarivanje i pomičnih usisivača sa fleksibilnim crevima, upotreba zaštitnih maski sa filterima