LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


34. Opasnosti i štetnosti pri radu od kuće
MOGUĆE MERE    
Redovno proveravanje sve opreme.
Uzimanje u obzir ergonomskih pravila kada se projektuje radno mesto.
Redovno proveravanje neispravne opreme i električnih instalacija.
Stručno lice treba da proveri da li je sve ispravno.
Provera da li je obezbeđena odgovarajuća oprema za rad i da li se pravilno koristi.
Odlazak na redovne pauze dok se koriste ekrani/monitori u skladu sa propisima.
Organizovanje zadataka koji se rotiraju među zaposlenima od kojih se traži da koriste ekrane/monitore i onih čiji to nije zadatak.
Obezbeđivanje pomoći onlajn
Obezbeđivanje redovnog unapređenja softvera i hardvera.
Pružanje odgovarajućih uputstava zaposlenima.
Redovno revidiranje uputstava o organizaciji rada.
Konsultovanje zaposlenih o odlukama koje se tiču organizacijeb rada.
Organizovanje redovnih grupnih sastanaka u kancelariji.
Provera da li se primenjuju propisi o radnom vremenu.
Provera da li je privatan i poslovni život odvojen jedan od drugog.
Organizovanje redovnih sastanaka u kancelariji ili kod kuće sa rukovodiocima i/ili kolegama.
Sistematsko praćenje zdravlja zaposlenog (posebno po pitanju vida, problema sa sluhom i mišićno-koštanih problema).
Svakodnevna procena delotvornosti preventivnih mera.
Obezbeđenje smernica za bezbednost i zdravlje na radu.
Obezbeđenje redovne obuke.