LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


35. Opasnosti, štetnosti i mere bzr u poljoprivrednoj i plasteničkoj proizvodnji
MOGUĆE MERE    
Obezbediti informacije, uputstva i obuku zaposlenih
Obezbediti da mašine i oprema za rad bude korišćena od strane osposobljenih i ovlašćenih zaposlenih
Obezbediti da sve zaštitne naprave i uređaji na mašinama i opremi za rad budu postavnjeni i da budu u dobrom stanju
Koristiti specijalne držače točkova za držanje širokih zadnjih traktorskih točkova
Obavljati redovno nadzor i pregled mašina i opreme za rad
Obezbediti da vozila, traktori sa dizalicom ili teleskopski držači materijala budu korišćeni od strane osposobljenog, sertifikovanog i ovlašćenog osoblja
Uvesti sistem: jedan pravac za transport oko farme i specijalnog prostora za okretanje vozila, odvajati vozila od pešačke zone
Redovno proveravati nosivost vozila i komandne jedinice na vozilu za utovar
Obezbediti da sigurnosni pojasevi budu postavljeni i podešeni ukoliko je moguće da se mašina prevrne
Redovan nadzor svakog sredstva i opreme za dizanje
Obezbediti da bočna ogledala budu podešena i u dobrom stanju
Obezbediti da su neoštećena i propisna svetla za rad i indikatori podešena u svim traktorima i opremi i da se održavaju čistim
Eliminisati zone sa razlikom u visinu, ukoliko je moguće
Urediti na odgovarajući način ograde na opasnim mestima i njeno održavanje u dobrom stanju
Postaviti znakove upozorenja na odgovarajućim mestima
Koristiti dobro postavljene lestve koje su osigurane od pomeranja
Skladištiti lestve na bezbedan način
Koristiti pravilno označene kabine platforme za rad na visini, gde je na raspolaganju lift za dizanje i spuštanje opreme, kao i držači materijala
Eliminisati potrebe upotrebe pesticida koji predstavljaju opasnost za zdravu životnu sredinu
Koristiti proizvode koji postavljaju najmanji rizik po zdravlje
Prati prskalice pažljivo posle upotrebe. To činiti daleko od životinja i uz upotrbu sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
Pravilno koristiti sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
Skladištiti pesticide u odgovarajućim skladištima obezbeđenim od neovlašćenog pristupa i obeleženim sa jasnim znakom upozorenja o opasnosti
Čuvati zaposlene daleko od aktivnosti na farmi i saobraćaja
Obezbediti odgovarajući ograđen prostor
Postaviti znakove upozorenja na opasnim mestima i objasniti licima koji se slučajno nađu u radnoj okolini šta to znači
Upozoriti lica koja se slučajno nađu u radnoj okolini na opasnosti i mesta gde njima nije dozvoljen pristup
Obezbediti informacije, uputstva i obuku mladim ljudima koji rade i koji nadziru bezbedno kretanje i ponašanje
Postaviti znakove upozorenja na odgovarajućim mestima
Eliminisati izvore opasnih bioloških agensa
Čuvati izvore bioloških opasnosti daleko od lica koja nisu upoznata sa biološkim opasnostima, nisu osposobljeni i obučeni za rad i boravak u radnoj okolini gde su prisutni izvori bioloških agensa, nisu podvrgnuti predhodnim lekarskim pregledima i nemaju propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu
Uređivati odgovarajuće ograde oko opasnih zona i obezbediti njeno dobro stanje i održavanje,
Eliminisati izvore opasnih bioloških agensa
Koristiti mera dezinfekcije
Vršiti redovno vakcinaciju zaposlenih
Obezbediti mera higijene na radu
Koristiti odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu
Obezbediti redovni medicinski nadzor
Urediti odgovarajuće ograde oko skladišnog prostora tečnosti i obezbediti dobro stanje te ograde
Obezbediti dobro stanje prekrivača i poklopaca podzemnih skladišta i rezervoara
Obezbediti dobro stanje prepreka na rampama
Postaviti znake upozorenja na odgovarajućim mestima
Urediti mere preventivnog pristupa skladištima zrnevlja
Postaviti znakove upozorenja na odgovarajućim mestima
Koristiti svetlosne i zvučne signale
Zabraniti pristup neovlašćenim licima radnom mestu
Eliminisati ili sprečiti aktivnost izvora biogasa
Provesti sve preventivne mere za zaštitu ili eliminisanje izvora paljenja
Obezbediti propisnu ventilaciju opasnih zona
Obezbediti odgovarajuće ograde oko opasnih prostora i obezbediti da ta ograda bude u dobrom stanju
Obezbediti mere zaštite od požara
Postaviti znakove upozorenja
Sprečiti samostalni rad u opasnim prostorima
Zaustaviti rad kada se obavljaju poslovi kod kojih se znatno povećava opasnost kada su nepovoljni vremenski uslovi
Urediti pomoćne prostorije za rashlađivanje, zagrevanje, sušenje
Ograničiti vreme provedeno na otvorenom ukoliko bi meteorološki štetno uticali na zdravlje zaposlenog
Koristiti odgovarajuću zaštitnu odeću
Smeju se koristiti samo kardanska vratila, koja je propisao proizvođač i koja su opremljena propisnim zaštitnim napravama
Zaštitna cev i zaštitni levak kardanskog vratila, kao i zaštita priključnog vratila – kao i na uređaju – moraju biti postavljeni i nalaziti se u ispravnom stanju
Kod kardanskih vratila paziti na propisana prekrivanja cevi pri transportu i radu! (Pridržavati se uputstva za rukovanje proizvođača kardanskog vratila!)
Priključivanje i otkačinjanje kardanskog vratila treba vršiti samo pri isključenom priključnom vratilu, isključenom motoru i izvađenom ključu za paljenje!
Uvek paziti na pravilnu montažu i obezbeđenje kardanskog vratila! Sprovesti zaštitu kardanskog vratila tako što će se zategnuti lanci da ne bi došlo do okretanja!
Pre uključivanja priključnog vratila obezbediti da se slaže odabrani broj obrtaja priključnog vratila traktora sa dozvoljenim brojem obrtaja priključnog vratila uređaja (radni broj obrtaja)! Po pravilu iznosi broj obrtaja priključnog vratila 540 o/min (pridržavati se podataka iz tabele o rasipanju).
Lagano zakačinjati traktor i rasipač đubriva.
Pri korišćenju priključnog vratila, koje zavisi od brzine, voditi računa da broj obrtaja zavisi od brzine vožnje i da je pri vožnji u unazad smer obrtanja obrnut!
Pre uključivanja priključnog vratila paziti na to, da se niko ne nalazi u području opasnosti uređaja!
Nikada ne uključivati priključno vratilo pri isključenom motoru
Pri radovima sa priključnim vratilom niko se ne sme zadržavati u području priključnog ili kardanskog vratila koje se okreće
Uvek isključiti priključno vratilo, ako nastanu veliki radni uglovi ili ako vratilo nije potrebno! Isključiti priključno vratilo čim su zatvoreni propusni otvori!
Pažnja! Posle isključivanja priključnog vratila postoji opasnost od zamajne mase! Za to vreme ne približavati se uređaju! Tek kada se uređaj potpuno zaustavi sme se na njemu raditi!
Čišćenje, podmazivanje ili podešavanje uređaja sa pogonom priključnog vratila ili kardanskog vratila se sme obaviti samo pri isključenom priključnom vratilu, isključenom motoru i izvučenim ključem za paljenje!
Odložiti otkačeno kardansko vratilo na predviđeni držač
Nakon otkačinjanja kardanskog vratila zaštitni omotač staviti na okrajak priključnog vratila!
Odmah otkloniti štete, pre nego što se počne raditi sa uređajem
Obezbediti zaposlenima mogućnost da promene dugotrajni radni položaj
Stimulisati zaposlene da prave kratke pauze u cilju razgibavanja i praktikovanja lakih vežbi za opuštanje i istezanje
Pri obavljanju poslova kod kojih zaposleni nema mogućnosti ergonomski položaj, nastojati da se koriste tehnička dostignuća, razna pomagala i dr.
Rotirati zaposlene na radnim mestima koja podrazumevaju rad u nepravilnim i nefiziološkim položajima
Obezbediti zaposlenima korištenje ergonomski štitnika, podmetača i dr. za obavljanje poslova koji imaju zahteve za njihovo obavljanje nepravilan položaj, klečanje, čučanje u dužem vremenskom intervalu
Obezbediti zaposlenom koji podiže terete ili obavlja poslove sa podignutim rukama iznad glave da koristi pomoćna sredstva i alate koji su prilagođeni obavljanju poslova u takvom položaju
Zaposlenima koji obavljaju svoje poslove u stojećem položaju obezbediti anatomsku obuću
Zaposlene koji podižu i prenose terete, a koji su locirani ispod visine kolena treba obučiti nošenju tereta na pravilan način, prilagoditi teret zaposlenom koji prenosi teret (pol, starosna dob, fizička spremnost), uz upotrebu raznih pomagala ili pomoći drugog zaposlenog
Obezbediti sredstva za zaštitu zaposlenima koji obavljaju poslove u nepravilnim i nefiziološkim položajima
Obučiti zaposlene o načinu pravilne manipulacije teretom
Postaviti štampana i ilustrovana uputstva kako podizati teret u magacinima i skladištima
Obezbediti da zaposleni koji podiže teži ili gabaritno veće predmete ima pomoćnika
Organizovati radne aktivnosti tako da se maksimalno smanji potreba za dizanjem, nošenjem i prenošenjem različitih oblika tereta
Smanjiti težinu predmeta koji se nose kad god je to moguće
Obezbediti zaposlenima ručna kolica ili neko drugo pomoćno sredstvo za prevoz, prenos ili prenošenje tereta
Obezbediti da zaposleni koji podiže teži ili gabaritno veće predmete ima pomoćnika
Staviti zaposlenima na raspolaganje odgovarajuća pomoćna sredstva za podizanje predmeta na visinu (merdevine...)
Obezbediti stabilnost sredstava za rad pri podizanju tereta na visinu
Kod povećanog opterećenja koje predstavlja prekomerno opterećenje za zaposlenog sa smanjenom radnom sposobnošću, obezbediti zamenu zaposlenog
Kod velikog opterećenja – mogućnost prekomernog opterećenja kod zdravih zaposlenih. Potrebno je istražiti mogućnosti za smanjivanje opterećenja zbog ručnog prenošenja tereta
Kod vrlo velikog opterećenja, kad postoji velika mogućnost nastanka zdravstvenih oštećenja zbog ručnog prenošenja tereta, nužna je upotreba odgovarajućih sredstava i opreme ili drugih metoda rada za smanjivanje telesnog opterećenja
Eliminisati izvore opasnih bioloških agensa
Čuvati ljude daleko od izvora opasnih bioloških agensa
Urediti odgovarajuće ograde oko opasnih zona i obezbediti njihovo dobro stanje i održavanje,
Postaviti znakove upozorenja na odgovarajuća mesta
Koristiti mere dezinfekcije
Vakcinisati zaposlene
Obezbediti mere higijene na radu
Obezbediti redovan medicinski nadzor
Koristiti odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu
Obezbediti zagrejavanje radne prostorije
Na radnim mestima preduzeti mere radi obezbeđivanja dovoljne količine svežeg vazduha, uzimajući u obzir radne metode i aktivnosti, odnosno poslove koji se obavljaju u procesu rada i fizičke napore koji se zahtevaju od zaposlenih
Potrebno je uspostaviti prijatnu klimu u radnoj prostoriji, što podrazumeva određenu temperaturu i vlažnost vazduha, njegovo kretanje i toplotno zračenje u prostoriji
Treba maksimalno smanjiti promaju u radnoj prostoriji obzirom na njen štetna uticaj na zdravlje zaposlenih
Premestiti radno mesto kako bi se smanjio uticaj povremene promaje na zaposlenog
Temperaturna razlika u različitim delovima radne prostorije treba da bude svedena na minimum
Sanirati izvore vlage u radnoj prostoriji
Redovno krečiti i održavati zidove i plafone u radnim prostorijama
Zaposleni ne smeju biti izloženi povećanoj brzini strujanja vazduha štetnoj po zdravlje.
U toku rada na zemljištu metode rada i aktivnosti, kao i fizičko opterećenje zaposlenog moraju biti određeni prema temperaturi okoline
Temperatura u prostorijama za odmor, prostorijama za zaposlene koji su na dužnosti, u sanitarnim prostorijama, prostorijama za uzimanje hrane i prostorijama za pružanje prve pomoći mora da bude odgovarajuća u skladu sa namenom tih prostorija
Prozori, krovni prozori i staklene pregrade moraju da budu izvedeni tako da sprečavaju prekomerno dejstvo sunčeve svetlosti na temperaturu u prostorijama, u odnosu na prirodu posla i namenu prostorija
Vršiti pregled i merenje od strane ovlaštene institucije, a skladu sa Pravilnikom o periodičnom merenju
Obezbediti da pri radu u uslovima elementarnih nepogoda zaposleni imaju adekvatna sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu
Zameniti vrlo opasne materije sa manje opasnim
Opasne materije čuvati isključivo u originalnoj ambalaži i propisno označene
Opasne materije skladištiti na propisani način u prostorijama sa ventilacijom
Obučiti zaposlene za pravilan rad sa opasnim materijama
Instalirati odgovarajuću opremu za kolektivnu bezbednost (opšta i lokalna ventilacija)
Kontrolisati koncentarciju opasnih materija i po potrebi preduzimati odgovarajuće mere
Obezbediti redovnu zdravstvenu kontrolu zaposlenih koji rade sa opasnim materijama
Posebnu pažnju posvetiti zaštiti zdravlja zaposlenih koji rade sa vrlo otrovnim, kancerogenim i mutogenim materijama
Ograničiti generisanje prašine u radnom prostoru na adekvatan način
Obezbediti sistem sa opšte i lokalno odsisavanje prašine
Sprovoditi redovno čišćenje i održavanje sistema za ventilaciju
Obezbediti zaposlenima odgovarajuća sredstva za zaštitu organa za disanje
Na radnom mestu gde postoji koncentracija štetnih materija redovno vršiti merenje maksimalno dozvoljene koncentracije
Zaposleni ne smeju biti izloženi nivoima fizičkih, hemijskih, bioloških ili ostalih štetnosti koji su štetni po bezbednost i zdravlje
Ako zaposleni moraju ući u prostor u čijoj se atmosferi nalaze opasne materije ili nije sadržano dovoljno kiseonika ili je zapaljiva, atmosfera u tom prostoru mora da bude pod nadzorom uz obaveznu primenu odgovarajućih mera za sprečavanje opasnosti i štetnosti
Zaposleni ni u kom slučaju ne sme da bude izložen visokom riziku od nastanka povreda ili oštećenja zdravlja u zatvorenoj atmosferi, ukoliko nije pod stalnim spoljnim nadzorom i ukoliko nisu preduzete sve mere da mu se u svakom momentu može pružiti odgovarajuća pomoć
Sve naslage prašine i nečistoće u uređajima za klimatizaciju ili ventilaciju, koje mogu da ugroze zdravlje zaposlenih usled zagađenja vazduha, moraju da budu odmah uklonjene
Organizacijom rada obezbediti što veći nivo zaštite pri radu sa uređajima, alatima, opremom i predmetima koji imaju visoke temperature
Obezbediti odgovarajuću termičku zaštitu vrućih površina
Obezbediti da sistemi termoregulacije budu ispravni i u funkciji
Obezbediti bezbedan pristup vrelim fluidima, osigurati ih od prosipanja, prskanja i prolivanja
Pražnjenje posuda u kojima se greju fluidi vršiti samo kada su potpuno hladne
Za zagrevanje predmeta i objekata koristiti isključivo profesionalno urađene, pregledane i ispitane peći i sistema
Obezbediti odgovarajuće pomoćne alate za manipulaciju sa predmetima i objektima koji imaju visoke ili niske temperature
Obezbediti zaposlenima odgovarajuća sredstva zaštite za rad sa vrućim predmetima, objektima i materijalima
Organizacijom rada obezbediti bezbedan rad u uslovima mogućeg kontakta sa predmetima sa niskim temparturama
Obezbediti zaposlenima odgovarajuća sredstva zaštite za rad sa predmetima, objektima i materijalima koji imaju niske ili veoma niske temperature
Oštre i šiljate alate i predmete koristiti na ispravan način
Oštre i šiljate alate i predmete skladištiti isključivo na prethodno određenom mestu na propisan način
Obezbediti odgovarajuću zaštitu kolena ukoliko rad podrazumeva klečanje
Obezbediti odgovarajuće rukavice za rad
Posebno upozoriti zaposlene na opasnost od oštrih, abrazivnih ili drugih neobezbeđnih površina
Posebno upozoriti zaposlene na opasnost od oštrih, ili drugih neobezbeđnih površina
Obezbediti da mašinama rukuju obučeni i ovlašćeni zaposleni
Obezbediti da zaštitne naprave i uređaji budu pravilno postavljeni na mašini i da su u funkciji
Postaviti postere, znake upozorenja, nalepnice i druge oznake koje podsećaju zaposlene na potrebu ispravnog korišćenja zaštitnih naprava
Obezbediti da se svi sistemi zaštite obavezno postave na mašinu pre početka rada
Obezbediti da prostori oko mašine budu čisti, uredni i oslobođeni od prepreka
Obezbediti dovoljno prostora za neometano kretanje zaposlenih i obavljanje radnih aktivnosti
Obezbediti dovoljno prostora oko mašine i odgovarajuće prilaze njenim delovima u cilju održavanja
Zaposlenima obezbediti odgovarajuća sredstva lične zaštite
Obezbediti odgovarajuće osvetljenje na mašini i oko nje
Uvesti jasan i jednostavan sistem upozorenja kada su mašine delimično ili potpuno u kvaru, kako bi se sprečilo njihovo korišćenje u neispravnom stanju
Obezbediti pravilno održavanje mašina i brzo otklanjanje uočenih zastoja
Obezbediti da postoji dovoljno rastojanje između pokretnih delova mašine i fiksnih objekata u njenoj blizini
Upozoriti zaposlene na opasnost koja se ne može otkloniti primenom tehničkih ili drugih mera
Birati površine kako bi se smanjila mogućnost klizanja (posebno ako je površina često vlažna u toku rada)
Sanirati površine (kanalisati) kako bi se sprečilo zadržavanje tečnosti na putevima i stazama
Obezbediti zaposlenima odgovarajuću obuću u skladu sa uslovima u radnoj sredini
Otkloniti šupljine, pukotine, ili neravnine, održavati površine i prolaze za kretanje
Obezbediti na odgovarajući način od izlivanja tečnosti u odnosu na površine i prolaze za kretanje
Obezbediti da površine u radnoj okolini koji je klizav, vlažan zbog tečnosti, kiše, blata ili drugih razloga bude doveden u stanje normalnog korištenja ili uz upotrebu sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
Urediti odgovarajuće prilaze, prolaze, a zatim obezbediti sistem redovne kontrole prohodnosti staza za pešake
Obezbediti da površine na radnom mestu budu uređene tako da se zaposleni mogu nesmetano kretati pri obavljanju poslova, uzimajući u obzir svu opremu ili uređaje koji se koriste na tim površinama.