LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


4. Opasnosti od objekata ili delova opreme sa oštrim, abrazivnim ili na drugi način opasnim površinama
MOGUĆE MERE    
Obezbediti odgovarajuću zaštitu oštrih ivica na mašinama i opremi
Metalne konstrukcije koje se koriste u procesu rada moraju da budu odgovarajuće površinski zaštićene i zaštićene od korozije
Zaštiti delove konstrukcije koji se mogu udariti glavom ili ih obeležiti da budu vidljivi
Oštre i šiljate alate i predmete koristiti na ispravan način
Oštre i šiljate alate i predmete skladištiti isključivo na prethodno određenom mestu na propisan način
Zidovi i prolazi sa kojima zaposleni mogu doći u kontakt prilikom rada treba da budu glatki
Obezbediti odgovarajuću zaštitu kolena ukoliko rad podrazumeva klečanje
Obezbediti odgovarajuće rukavice za rad sa neobrađenom drvenom građom
Posebno upozoriti zaposlene na opasnost od oštrih, abrazivnih ili drugih neobezbeđnih površina
Posebno upozoriti zaposlene na opasnost od oštrih, abrazivnih ili drugih neobezbeđnih površina