LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


5. Opasnosti od površina, objekata, predmeta, alata ili materijala sa visokim ili niskim temperaturama
MOGUĆE MERE    
Organizacijom rada obezbediti što veći nivo zaštite pri radu sa uređajima, alatima, opremom i predmetima koji imaju visoke temperature
Obezbediti odgovarajuću termičku zaštitu vrućih površina
Obezbediti da sistemi termoregulacije budu ispravni i u funkciji
Obezbediti bezbedan pristup vrelim fluidima, osigurati ih od prosipanja, prskanja i prolivanja
Pražnjenje posuda u kojima se greju fluidi vršiti samo kada su potpuno hladne
Za zagrevanje predmeta i objekata koristiti isključivo profesionalno urađene, pregledane i ispitane peći i sistema
Obezbediti odgovarajuće pomoćne alate za manipulaciju sa predmetima i objektima koji imaju visoke ili niske temperature
Obezbediti zaposlenima odgovarajuća sredstva zaštite za rad sa vrućim predmetima, objektima i materijalima
Organizacijom rada obezbediti bezbedan rad u uslovima mogućeg kontakta sa predmetima sa niskim temparturama
Obezbediti zaposlenima odgovarajuća sredstva zaštite za rad sa predmetima, objektima i materijalima koji imaju niske ili veoma niske temperature