LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


6. Opasnosti vezane za penjanje i rad na visini
MOGUĆE MERE    
Zabraniti korišćenje pomoćnih i neprikladnih sredstava za rad na visini
Obezbediti adekvatne merdevine, obezbediti bezbedan rad na visini
Održavati merdevine u ispravnom stanju
Prečke i gazišta merdevine obložiti antiklizajućima materijalom (guma i sl.)
Obezbediti merdevine od isklizavanja
Obezbediti dvokrake merdevine od razmicanja krakova
Obučiti zaposlene za bezbedan rad na visini
Zaposleni koji rade na visini trebaju da budu podvrgnuti posebnim pregledima u skladu sa propisima
Organizovati rad tako da zaposleni koji radi na visini uvek ima pomoćnika
Obezbediti mesto rada od mogućnosti pada u dubinu, pada sa visine, kroz nezaštićene otvore ili pada preko nezaštićene ivice
Pomoćne oslonce izraditi, postaviti i održavati tako da mogu preneti opterećenje za koja su namenjeni, pri čemu deformacije nosećih elemenata ne smeju preći dozvoljene granice
Oslonce platforme izraditi da platforme budu samostalno stabilne ili ih pričvrstiti za čvrste i sigurne oslonce na nepomerljivim delovima objekta ili konstrukcije
Oslonce platformi osloniti na ravnu podlogu koja se pod njima neće pomerati, slegati, savijati ili vitoperiti
Donji kraj oslonaca obezbediti od klizanja ili pomeranja po podlozi
Zaposlenima zabraniti da prilikom pomeranja ili premeštanja pomoćnih oslonaca budu na njima
Zabraniti da zaposleni elemente za oslonce (podupirače) koriste za druge namene od onih za koje su izrađeni ili postavljeni
Pri obavljanju radova u blizini ivica sa kojih postoji mogućnost pada u dubinu okolnog prostora najbliže dozvoljeno rastojanje pomoćnog oslonca (merdevina) do ivice mora biti jednako njegovoj dvostrukoj visini, pri čemu se duž ivice mora postaviti propisana zaštitna ograda
Kada zaposleni koriste pomoćni oslonac u blizini ivica na rastojanju kraćem od dozvoljenog, zaposleni se mora vezati zaštitnim pojasom, po potrebi uz pomoć dopunskog užeta, za siguran oslonac
Obezbediti da radne platforme oslonjene na podlogu preko elemenata za oslanjanje (drvenih nogara) budu stabilni i sposobni da prenesu sile od opterećenja sa radnog poda na podlogu
Radni pod ne sme da ima preko oslonca prepuštene slobodne krajeve, a kad je uzdignut od podloge više od 1,0 m, po slobodnim ivicama radnog poda postaviti propisanu zaštitnu ogradu
Spoljne ivice na nedovršenim spratovima, na kojima se privremeno ne vrše radovi, a nalaze se u neposrednoj blizini prolaza zaposlenih, obezbediti zaprečavanjem prilaza ka njima ili postaviti na visini 1,0 m od podloge upozoravajuće uže o kom vise obojene trake (ili horizontalna letva obojena kosim prugama) sa natpisom zabranjen prolaz.
Na nezaštićene ivice liftovske otvore, nedovršena stepeništa i odmorišta, postaviti propisanu zaštitnu ogradu na svim spratovima. Po ivicama zabraniti postavljanje nesigurnih ograda po principu „rasponki“.
Zaposleni koji zbog potrebe radnog procesa radi gde nije moguće postaviti zaštitnu ogradu, a radi pored ivice mora da ispunjava propisane uslove za rad na visini i mora se vezati preko zaštitnog opasača za siguran oslonac
Otvori koji se moraju ostaviti u delu objekta ili konstrukciji na prilazu ili u blizini prolaza zaposlenih, ograditi čvrstom zaštitnom ogradom i označiti vidnim oznakama, a ukoliko se zbog potrebe radnog procesa ne može postaviti ograda, odmah posle nastanka pokriti poklopcima
Obezbediti da poklopci kojima su pokriveni otvori na gradilištu ne budu pomerljivi ili obrtni. Izraditi ih i ugraditi tako da mogu da prenesu najnepovoljnije opterećenje koje može da naiđe