LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


7. Opasnosti vezane za korišćenje ručnog elektro alata i malih električnih uređaja na radnom mestu
MOGUĆE MERE    
Koristiti isključivo ispravne ručne elektro alate
Sanirati sve kvarove na električnim uređajima - ručni elektro alat i mali električni uređaji (napojni kablovi, prekidači...)
Koristiti isključivo ispravne produžne kablove sa kontaktima za uzemljenje
Osigurati ručni elektro alat od kontakta sa vodom
Posebnu pažnju obratiti prilikom rada u uslovima sa povećanom vlagom prilikom korišćenja ručnog elektro alata
Obučiti zaposlene za bezbedan rad sa električnim uređajima
Obezbediti uputstvo na maternjem jeziku za rad sa ručnim elektro alatom