LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Razlozi osposobljavanja
Šifra Razlog osposobljavanja    
1 Prilikom zasnivanja radnog odnosa, odnosno drugog radnog angažovanja
2 Usled premeštaja na druge poslove
3 Prilikom uvođenja nove tehnologije
4 Prilikom uvođenja novih sredstava za rad
5 Prilikom promene procesa rada
6 Ako poslodavac odredi zaposlenom da istovremeno obavlja poslove na dva ili više radnih mesta
7 Ako kod poslodavca (na osnovu ugovora, sporazuma ili po bilo kom drugom osnovu) rad obavljaju zaposleni kod drugog poslodavca
8 Usled periodične provere osposobljenosti zaposlenih
9 r
10 u
11 p
12 a