LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Opasnosti
R.br. OPASNOST    
 
1 Opasnosti od klizavih, nenivelisanih, neravnih odnosno na drugi način nedovoljno bezbednih površina u okolini radnog mesta. Mere
2 Opasnosti od sredstava unutrašnjeg transpota ili pokretnih mašina i opreme Mere
3 Opasnosti od pokretnih delova mašina ili opreme Mere
4 Opasnosti od objekata ili delova opreme sa oštrim, abrazivnim ili na drugi način opasnim površinama Mere
5 Opasnosti od površina, objekata, predmeta, alata ili materijala sa visokim ili niskim temperaturama Mere
6 Opasnosti vezane za penjanje i rad na visini Mere
7 Opasnosti vezane za korišćenje ručnog elektro alata i malih električnih uređaja na radnom mestu Mere
8 Opasnosti vezane za postojanje gasne instalacije sudova ili instalacija pod pritiskom na radnom mestu i u njegovoj okolini Mere
9 Opasnosti vezane za električnu instalaciju, elektro opremu, alate i slično Mere
10 Opasnosti vezane za mogućnost izbijanja požara na radnom mestu Mere
11 Opasnosti vezane za mogućnost eksplozije na radnom mestu Mere
12 Opasnosti i štetnosti vezane za hemijske štetnosti na radnom mestu, uključujući i prašinu Mere
13 Štetnosti vezane za povećani nivo buke i vibracija na radnom mestu Mere
14 Štetnosti vezane za neadekvatno osvetljenje na radnom mestu Mere
15 Štetnosti u vezi sa nepovoljnim mikroklimatskim uslovima na radnom mestu (temperatura, vlažnost i brzina strujanja vazduha, rad na otvorenom) Mere
16 Biološke štetnosti na radnom mestu Mere
17 Štetnosti vezane za dejstvo zračenja (EM, IC, lasersko, UV) Mere
18 Štetnosti koje se odnose na ručnu manipulaciju teretom na radnom mestu Mere
19 Štetnosti vezane za nepravilan i nefiziološki položaj tela tokom rada Mere
20 Štetnosti vezane za izloženost zaposlenih stresu, zlostavljanju ili nasilju na radnom mestu Mere
21 Opasnosti koje nastaju zbog neadekvatne opremljenosti alatom, sredstvima i opremom Mere
22 Opasnosti pri radu sa displejima i računarima Mere
23 Opasnosti pri upravljanju vozilima u drumskom saobraćaju Mere
24 Opasnosti pri popravci automobila Mere
25 Opasnosti u poljoprivredi Mere
26 Opasnosti u građevinarstvu Mere
27 Opasnosti u industriji plastike Mere
28 Opasnosti pri upravljanju plovnim objektima u rečnom saobraćaju Mere
29 Opasnosti pri radu sa tekstilom, odećom i kožom Mere
30 Opasnosti u pomoćnim prostorijama i prva pomoć Mere
31 Opasnosti za trudnice i majke koje doje, zaposlene sa invaliditetom, ostalo Mere
32 Opasnosti pri radu u restoranima, kafićima, barovima i kuhnjama Mere
33 Opasnosti pri radu u metalnoj industriji Mere
34 Opasnosti i štetnosti pri radu od kuće Mere
35 Opasnosti, štetnosti i mere bzr u poljoprivrednoj i plasteničkoj proizvodnji Mere